Informace k mimořádným opatřením patným od 5. října 2020

Milí farníci,

na základě upřesňujícího pokynu o. arcibiskupa Jana k usnesení vlády č. 958 upravíme od pondělí 5. října fungování bohoslužeb v našich farnostech takto:

• počet účastníků bohoslužby je omezen na 100 lidí – do tohoto se nepočítají: kněží, jáhni, ministranti, lektoři, kantoři a varhaník.

Výuka náboženství bude probíhat podle stanoveného rozvrhu, protože „jde řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou.“
Ostatní farní aktivity, které pravidelně probíhají a překračují počet 10 účastníků uvnitř nebo 20 účastníků venku se ruší do doby, než situace opět dovolí jejich konání.

Věřím, že se nám podaří to společně zvládnout a, jak píše o. arcibiskup Jan, vezmeme tuto situaci jako příležitost ukázat, k čemu nás vede život podle evangelia.

V modlitbě zdraví a žehná
P. Josef Rosenberg

Svatovavřinecké hody v Přerově

9. srpna 2020 jsme společně oslavili patrocinium farního kostela sv. Vavřince.

Hlavní hodovou mši svatou celebroval P. Petr Káňa, který je v současné době kaplanem na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a strávil v Přerově rok své jáhenské služby.

Fotografie z hlavní hodové mše svaté si můžete prohlédnout zde.

Biskupové na plenárním zasedání zvolili nové vedení ČBK

Čeští a moravští biskupové se setkali v úterý 28. dubna 2020 na 122. plenárním zasedání ČBK v Olomouci, které trvalo pouze jeden den, a to při zachování všech opatření nařízených Vládou ČR pro zamezení šíření Covid-19. Hlavním bodem jednání byla volba nového vedení ČBK.

Jednání se účastní i apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo. Jak bývá zvykem, předseda ČBK, kardinál Dominik Duka přítomné informoval o dění ve společnosti a v církvi v době koronovirové pandemie, dnes naposledy ze své pozice předsedy biskupské konference, kterou zastával po dobu dvou volebních období, celkem deseti let, což je maximum pro vykonávání této funkce.

Hlavním bodem jednání plenárního zasedání byla volba nového vedení České biskupské konference:

Novým předsedou byl zvolen arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Arcibiskup Graubner působil jako předseda ČBK v letech 2000 – 2010 a místopředsedou ČBK byl poslední dvě volební období.

Za místopředsedu členové ČBK zvolili královéhradeckého biskupa Jana Vokála.

Novými členy stálé rady ČBK byli zvoleni litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David.

Nové vedení ČBK se svých funkcí ujme k 1. květnu 2020.

Převzato z Církev.cz

Mše svatá u domu sv. Marty: „Stojíme před tajemstvím“

Papež František během své homilie při mši ze slavnosti Zvěstování Páně, z domu sv. Marty, znovu předčítá evangelium této slavnosti a upozorňuje na to, že právě Maria je tou, která ho vypráví.

Papež František slavil liturgii ze slavnosti Zvěstování Páně ve středu ráno v kapli domu sv. Marty. Papež uvedl liturgii tím, že oznámil, že na mši svaté jsou přítomny Milosrdné sestry svatého Vincence z Pauly, které spolu se svými spolusestrami z celého světa obnoví své sliby. Milosrdné sestry již 98 let řídí výdejnu léků sv. Marty.

„Rád bych dnes tuto mši obětoval na jejich kongregaci, která se vždy starala o nemocné a ty nejchudší, tak to dělají už 98 let.“

Tento úmysl rozšířil také na „všechny ženy, které v církvi v tuto chvíli pracují, starají se o nemocné, riskují a i obětují své životy.“

Jsme před tajemstvím

Po přečtení evangelia dnešního dne, podle Lukáše, začal papež František svou homilii. Řekl, že Lukáš mohl vědět, co se stalo „jen proto, že mu to Panna Maria řekla.“

„Posloucháním Lukáše, nasloucháme Marii, která vypráví toto tajemství. Jsme před tajemstvím. Tím nejlepším, co nyní můžeme udělat je, že si znovu přečteme tuto pasáž a budeme přemýšlet nad tím, že je to právě Maria, která toto vypráví.“
Papež znovu přečetl dnešní evangelium.

Závěrečná slova jeho homilie byla:
„Je to tajemství.“

Před pokračováním liturgie obnovily dvě z přítomných sester své sliby.

Zdroj: www.vaticannews.va

Papež udělí mimořádné požehnání Urbi et Orbi

V neděli 22. března při polední modlitbě Anděl Páně papež František pozval věřící, aby se v pátek 27. března v 18.00 připojili přes média ke společné modlitbě, poslechu Božího slova a adoraci, které bude papež předsedat na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Adoraci Svatý otec zakončí eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které bude TV Noe vysílat v přímém přenosu.

Pravidelná polední promluva Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně byla přenášena z knihovny Apoštolského paláce. Po výkladu dnešního evangelia o zázračném uzdravení člověka slepého od narození, ohlásil papež František, že bude tento pátek (27. 3.) na prázdném náměstí sv. Petra ve streamingovém přenosu předsedat eucharistické adoraci, po níž udělí Nejsvětější svátostí požehnání Urbi et Orbi, kterou budou čeští věřící moci sledovat živě na TV Noe. Toto eucharistické požehnání určené městu Řím a celému světu bude spojeno s  možností získat plnomocné odpustky, v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie vydaný v souvislosti s naléhavou situací nákazy Covid-19.

Kromě toho papež vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března v poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš, kterou bude TV Noe rovněž přenášet živě. 

Svatý otec dnes také vyjádřil solidaritu Chorvatsku postiženému zemětřesením.

Svatý otec komentoval evangelium čtvrté neděle postní (srov. Jan 9,1-4), jež podává, jak Ježíš navrátil zrak člověku od narození nevidomému.

„Uzdravený slepec, který vidí jak tělesnýma očima, tak očima víry, je obrazem každého pokřtěného, který byl ponořením v Milost vytržen z temnot a umístěn do světla víry. Nestačí však přijmout světlo, je třeba stát se světlem. Každý z nás je povolán přijímat božské světlo, aby ho projevoval svým životem. První křesťané, teologové prvních století říkali, že křesťanská obec, tedy církev, je „tajemství luny“, protože svítí, ale nikoli ze sebe, nýbrž světlem, které dostává od Krista. Také my musíme být „měsíčním mystériem“ a osvěcovat světlem, obdrženým od slunce, kterým je Kristus, Pán. Připomíná nám to dnes svatý Pavel: »Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy« (Ef 5,8-9). Setba nového života, zasazená do nás křtem, je jiskrou ohně, který očišťuje především nás, spaluje zlo, které máme v srdci, a umožňuje nám svítit a osvěcovat Ježíšovým světlem.

Nejsvětější Maria ať nám pomáhá napodobovat slepce z evangelia tak, abychom mohli být zaplaveni Kristovým světlem a kráčet s Kristem cestou spásy.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež František krátkým oznámení obrátil pozornost ke dvěma iniciativám, které v souvislosti s pandemií ohlásil na příští týden:

„V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. Vybízím hlavy všech církví a představitele všech křesťanských společenství, spolu se všemi křesťany různých vyznání, volat současně k Nejvyššímu, všemohoucímu Bohu, recitací modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán. Všechny tedy zvu, aby se – několikrát denně – ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista.

S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky.

Na virovou pandemii chceme odpovědět všeobecností modlitby, soucitu a laskavosti. Zůstaňme sjednoceni. Dejme pocítit svojí blízkost těm nejosamocenějším a nejvíce zkoušeným lidem; svoji blízkost lékařům, zdravotníkům a zdravotnicím, dobrovolníkům; blízkost státním představitelům, kteří přijali opatření tvrdá, ale pro naše dobro; blízkost policistům, vojákům, kteří udržují stálý pořádek na ulicích, aby se dodržovalo, co požaduje vláda pro dobro nás všech. Blízkost všem.“

Potom věnoval Svatý otec pozornost Chorvatsku, jehož hlavní město bylo dnes zrána postiženo zemětřesením:

„Vyjadřuji svoji blízkost obyvatelům Chorvatska, zasaženým dnes ráno zemětřesením. Pán ať jim dodá sílu a solidaritu pro vyrovnání se s touto pohromou.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal. Zcela nakonec pak stejně jako minulou neděli přistoupil Svatý otec k otevřenému oknu nad prázdným Náměstí sv. Petra a mlčky ještě jednou udělil požehnání.

Převzato z cirkev.cz