E-nocleženka


Nizkoprahové denní centrum Lorenc  za podpory Magistrátu města Přerova provozuje noční sedárnu pro občany bez stálého přístřeší. Této spolupráce s městem Přerovem si velmi vážíme. Mrazivé noci se však neohlíží na stanovené finanční prostředky. Naše společné síly pokryjí jen část chodu noční sedárny pro klinety bez trvalého přístřeší. Proto, abychom mohli navýšit počty nocí, kdy bude sedárna otevřená, je tu E-nocleženka, kterou si můžete zakoupit, a kteoru věnujete část vlastního tepla.

Noční sedárka se pro klienty otevírá v případě, že teplota klesá pod -3°C a je předpoklad že půjde stále do mínusových hodnot. Jsou však dny, kdy se teplota pohybuje okolo 0 °C a prší, sněží či jsou špatné povětrnostní podmínky a pocitově je venku v noci velmi nepříjemně. Právě pro tyto dny je tu E-nocleženka.

E-nocleženku můžete zakoupit zasláním libolovolné finanční částky na účet Charity Přerov 34536831/0100 s variabilním symbolem 1291.

Nocleženka_zadni_strana

Pro více informací kontaktujte  Bc. Adéla Trumberová
Mobil: 731 818 874
U Bečvy 1, 750 02 Přerov
email: ndc@charita.prerov.cz

Postní almužna

Milí farníci, bratři a sestry, Popeleční středou vstupujeme do doby postní.
Na čtyřicetidenním postním putování jsou nám modlitba, půst a almužna směrovkami,
abychom se neztratili a dorazili až k velikonoční studni s živou vodou. Aktivita Postní
almužny se nám chce stát konkrétním symbolem našeho putování a povzbudit nás v odříkání věcí, které ke svému životu nezbytně nepotřebujeme. Odřeknout si kávu, sladkost nebo jiné drobné věci se může jevit jako malá kapka v moři, pár korun vhozených do postničky, které samy o sobě mnoho neznamenají. I malé krůčky nás však posouvají k cíli a uděláme-li jich více, ujdeme kus cesty. I pár korun v postničkách tak dohromady tvoří pomoc, která v konkrétních rodinách a domácnostech znamená dřevo na zimu, školní pomůcky pro děti, možnost zájmových kroužků, léků nebo brýlí. Konkrétní pomoc tam, kde by to bez našeho postního snažení nebylo reálné. Nebojme se i letos dát svému postnímu úsilí konkrétní obrysy a skrze postní pokladničku
pomoci lidem v našem okolí. Postničku si můžete vyzvednout ve vašem kostele a na Květnou neděli ji tam zase naplněnou přinést. Na začátku postní doby stojí odhodlání dostát svým předsevzetím, což může znázorňovat i postní pokladnička, kterou si odnášíme domů.


Náročnější je však během čtyřicetidenního putování vytrvat a dotáhnout svá předsevzetí do konce – a přinést naplněnou (i pár korunami) pokladničku zpět do kostela. Ze zhruba 520 rozdaných pokladniček se jich vrátí cca 10%. Pojďme to letos změnit! Vytrvejme ve svém postním snažení, které nás vede blíž k Bohu i k sobě navzájem, a přidejme svou (byť i malou) kapku postní námahy, nenechme ji ležet ladem a na Květnou neděli přinesme spolu s naším Hosana! i postní pokladničku. Každá kapka má smysl! Pokud víte o konkrétních rodinách či lidech, kteří by pak pomoc z Postní almužny potřebovali, můžete jejich jméno vhodit přímo do kasičky nebo se obrátit na pracovníky Charity Přerov.


V letošním roce je také možnost zaslat výtěžek postního úsilí na účet farnosti Přerov: 227848719/0300, do poznámky pro příjemce napište heslo „postní almužna“.


Požehnané postní putování vám přeje Charita Přerov.

Přímé přenosy mší svatých 2021

Milí farníci,

z důvodu přetrvávajících opatření proti šíření koronaviru jsou v Přerově zajištěny přenosy nedělních mší svatých z kostela svatého Vavřince.

Přímé přenosy je možné sledovat prostřednictvím YouTube naší farnosti a na farním facebooku. Zajištěn je i přenos Televizí Přerov, která je dostupná prostřednictvím kabelové sítě Nej.cz.

Přímý přenos v neděli 28. 2. 2021 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/zz_VG1srIiY

Přímý přenos v neděli 7. 3. 2021 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/mpN1RmCzKp0

Přímý přenos v neděli 14. 3. 2021 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/WOrUwiBYTC4

Přímý přenos v neděli 21. 3. 2021 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/7lR4YO0qpAc

Přímý přenos v neděli 28. 3. 2021 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/0TNa2i0hSrw

Ti, kteří nemají možnost spustit přenos z našeho kostela, mohou využít přímého přenosu mše svaté v Televizi Noe v 10.30 nebo přenosu rádia Proglas v 9 hodin.

Děkujeme za spolupráci.

P. Mgr. Josef Rosenberg

Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE

 DEKRET
 
U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa,
vyhlášeného nejvyšším pontifikem Františkem,
se uděluje zvláštní dar odpustků,
aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne,
kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve
 

Dnes se připomíná, že uplynulo 150 let od chvíle, kdy blahoslavený papež Pius IX., pohnut těžkým a smutným dobovým postavením církve pronásledované nepřáteli, prohlásil dekretem Quemadmodum Deus svatého Josefa patronem katolické církve.

Aby byla důvěra celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše trvalá, nejvyšší pontifik František ustanovil, že od dnešního dne až do 8. prosince 2021 (na 8. prosince připadá výročí zmíněného dekretu a je to také den zasvěcený blahoslavené Panně Marii Neposkvrněné, snoubence přečistého Josefa) se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.
Všichni věřící v Krista budou s pomocí svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny z Nazareta, moci modlitbami a dobrými skutky získat útěchu a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je poznamenána naše doba.

Zbožný vztah k Vykupitelovu opatrovníkovi v dějinách církve zmohutněl. Církev mu nejen věnovala mimořádnou úctu, která je nižší jen v porovnání s úctou k Matce Boží, Josefově snoubence, ale také mu připsala četná patrocinia.

Učitelský úřad církve nepřestává u svatého Josefa jako v nějakém pokladu – bohaté zásobě – s radostí nacházet staré i nové vznešené věci – jako hospodář, „který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré“ (Mt 13,52).

Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa.

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.
 
a. — Svatý Josef, opravdový muž víry, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě, disponovali se k naslouchání a s hlubokým rozlišováním odpovídali na Boží vůli. Plnomocný odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi.
 
b. — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ (Mt 1,19). Josef je opatrovník „důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce a duše“1 — má totiž účast na Božím tajemství, a je proto mimořádným patronem vnitřního prostoru člověka; pobízí nás, abychom znovu objevili sílu mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých povinností. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, „protože Božímu milosrdenství přísluší naplňovat skutečnou spravedlnost“.2 A proto se bude moci dostat daru plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.
 
c. — Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny z Nazareta, snoubencem blahoslavené Panny Marie a Ježíšovým otcem z hlediska zákona. Aby byly všechny křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného společenství, lásky a modlitby, který byl plně přítomen u Svaté rodiny, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec.
 
d. — Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. května 1955 svátek svatého Josefa dělníka – „s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce a aby se jí inspiroval sociální život a příslušné zákony založené na rovném rozdělení práv a povinností“.3 Plnomocný odpustek tedy bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.
 
e. — Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“.4 Plnomocný odpustek se tedy uděluje věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi (v latinské tradici) nebo akathist ke svatému Josefovi, celý anebo aspoň jeho přiměřenou část (v tradici byzantské), anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi z jiných liturgických tradicí, a to za církev pronásledovanou ad intra a ad extra a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování.
 
Svatá Terezie od Ježíše poznala svatého Josefa jako patrona ve všech životních situacích: „Zdá se, že Bůh dovolil jiným světcům, aby nám přispívali v té či oné potřebě, zatímco já zakusila, že přímluva sv. Josefa se vztahuje na všechny“ potřeby.5 V novějších časech svatý papež Jan Pavel II. znova zopakoval, že postava svatého Josefa „nabývá pro církev naší doby ve vztahu k novému tisíciletí křesťanství zvláštní aktuálnosti“.6
 
Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu svatého Josefa v církvi uděluje tato Apoštolská penitenciárie – kromě uvedených okolností – plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně schválenou modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. se pomodlí „Ad te, beate Ioseph“ [K tobě, svatý Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzantské tradici), devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce.
 
V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku vylévá co největší měrou na seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, a u sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje nějaká překážka, se pomodlí modlitby ke cti svatého Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu své bolesti nebo nesnáze svého života.
 
Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fakultami zpovědníků ochotně a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání a nemocným často sloužili svatým přijímáním.
 
Tento dekret bude platit po celý Rok svatého Josefa. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku.
 
Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 8. prosince 2020.
 
 
+ Mauro kardinál piacenza
velký penitenciář
 
Krzysztof Nykiel
regent
 
 
1   PIUS XI., Discorso in occasione della proclamazione dell’eroicità delle virtù della Serva di Dio Emilia de Vialar. L’Osservatore Romano, 1935, roč. 75, č. 67 (20.–21. března), s. 1.
2   FRANTIŠEK, promluva při generální audienci 3. února 2016.
3   PIUS XII., Discorso in occasione della Solennità di San Giuseppe artigiano (1° maggio 1955). In Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII XVII, s. 71–76.
4   FRANTIŠEK, promluva při modlitbě Anděl Páně 29. prosince 2013.
5   TERESIA A IESU, Vita VI,6.
6   JAN PAVEL II., apoštolská exhortace Redemptoris custos (15. srpna 1989), č. 32.


Text byl zveřejněn tiskovým střediskem Svatého stolce 8. prosince 2020 v originálním latinském znění a italském překladu. Překlad připravila v prosinci 2020 liturgická komise České biskupské konference.

                 Czech translation © Česká biskupská konference, 2020.

PŘÍMÉ PŘENOSY MŠÍ SV. O VÁNOCÍCH

Milí farníci,

z důvodu přetrvávajících opatření proti šíření koronaviru budeme i na Vánoce v Přerově zajišťovat přenosy nedělních mší svatých z kostela svatého Vavřince.

Přímé přenosy bude možné sledovat prostřednictvím YouTube naší farnosti a na farním facebooku. Zajištěn je i přenos Televizí Přerov, která je dostupná prostřednictvím kabelové sítě Nej.cz.

Přenos ve čtvrtek 24. 12. 2020 ve 21:00 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/ANNlTp09PaI

Přenos v pátek 25. 12. 2020 v 10:00 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/VTYow1wZG-0

Přenos v neděli 27. 12. 2020 v 10:00 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/RJkP6AwPczk

Přenos v pátek 1. 1. 2021 v 10:00 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/srh26Xds0m4

Přenos v neděli 3. 1. 2021 v 10:00 bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/0synpesT8HE


Prosíme, rozešlete tento odkaz svým rodičům, prarodičům případně dalším zájemcům, kteří mají k dispozici připojení k internetu a zařízení umožňující spuštění videa a nejlépe jim i telefonicky dejte vědět, jak mši svatou spustit.

Ti, kteří nemají možnost spustit přenos z našeho kostela, mohou využít přímého přenosu mše svaté v Televizi Noe v 10.30 nebo přenosu rádia Proglas v 9 hodin.

Děkujeme za spolupráci.

P. Mgr. Josef Rosenberg

S Felixem za Ježíškem

Milé děti, drazí mladí přátelé, vážení rodiče,
společně s Felixem jsme doputovali až do Betléma. Srdečně vám všem děkujeme za to, že jste se na tuto cestu vydali s námi a doufme, že jste tuto cestu prožili v radosti a očekávání. Těšit se je totiž nádherné!

Přejeme vám požehnanou dobu Vánoční.

Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den