Účast na bohoslužbách o Velikonocích

Mše svaté o Velikonocích bude možné sledovat prostřednictvím přímých přenosů, jejich časy najdete na plakátku. Kromě toho budou slouženy i další mše svaté, aby se každý mohl v průběhu Velikonoc zúčastnit jedné mše svaté.

Na velikonoční obřady je vytvořen systém přihlašování kvůli omezenému počtu míst. Prosíme, aby se každý zapsal pouze jednou!

V Předmostí se po nedělní křížové cestě a po pondělní večerní mši svaté bude možné zapisovat na faře.

V Přerově budou ve farním kostele po nedělní křížové cestě a od pondělí po ranní mši připraveny archy na zapisování pro farní kostel i Šířavu.

PODĚKOVÁNÍ

Hlavní část prací spojených s rekonstrukcí elektrických rozvodů v kostele sv. Vavřince je hotová.

Moc děkujeme Vám všem, kteří jste s čímkoliv pomohli. Ať už se zakrýváním interiéru, přesouváním a stěhováním všeho možného nebo následným náročným úklidem.

Děkujeme i firmě Elspet, protože zvládli všechno v rekordním čase.

POZOR ZMĚNA!

Ve čtvrtek 25. března a v pátek 26. března ráno se budou mše svaté i nadále slavit v kostele sv. Michaela Archanděla na Šířavě. Důvodem změny je aktuální stav rekonstrukce chrámu sv. Vavřince v Přerově. Děkujeme za pochopení.

Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt. 

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi.

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou rouškuLátkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.

Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.  

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Celé znění usnesení Vlády ČR č. 216 (bohoslužeb se týká bod VI. odstavec 2).

Postní almužna

Milí farníci, bratři a sestry, Popeleční středou vstupujeme do doby postní.
Na čtyřicetidenním postním putování jsou nám modlitba, půst a almužna směrovkami,
abychom se neztratili a dorazili až k velikonoční studni s živou vodou. Aktivita Postní
almužny se nám chce stát konkrétním symbolem našeho putování a povzbudit nás v odříkání věcí, které ke svému životu nezbytně nepotřebujeme. Odřeknout si kávu, sladkost nebo jiné drobné věci se může jevit jako malá kapka v moři, pár korun vhozených do postničky, které samy o sobě mnoho neznamenají. I malé krůčky nás však posouvají k cíli a uděláme-li jich více, ujdeme kus cesty. I pár korun v postničkách tak dohromady tvoří pomoc, která v konkrétních rodinách a domácnostech znamená dřevo na zimu, školní pomůcky pro děti, možnost zájmových kroužků, léků nebo brýlí. Konkrétní pomoc tam, kde by to bez našeho postního snažení nebylo reálné. Nebojme se i letos dát svému postnímu úsilí konkrétní obrysy a skrze postní pokladničku
pomoci lidem v našem okolí. Postničku si můžete vyzvednout ve vašem kostele a na Květnou neděli ji tam zase naplněnou přinést. Na začátku postní doby stojí odhodlání dostát svým předsevzetím, což může znázorňovat i postní pokladnička, kterou si odnášíme domů.


Náročnější je však během čtyřicetidenního putování vytrvat a dotáhnout svá předsevzetí do konce – a přinést naplněnou (i pár korunami) pokladničku zpět do kostela. Ze zhruba 520 rozdaných pokladniček se jich vrátí cca 10%. Pojďme to letos změnit! Vytrvejme ve svém postním snažení, které nás vede blíž k Bohu i k sobě navzájem, a přidejme svou (byť i malou) kapku postní námahy, nenechme ji ležet ladem a na Květnou neděli přinesme spolu s naším Hosana! i postní pokladničku. Každá kapka má smysl! Pokud víte o konkrétních rodinách či lidech, kteří by pak pomoc z Postní almužny potřebovali, můžete jejich jméno vhodit přímo do kasičky nebo se obrátit na pracovníky Charity Přerov.


V letošním roce je také možnost zaslat výtěžek postního úsilí na účet farnosti Přerov: 227848719/0300, do poznámky pro příjemce napište heslo „postní almužna“.


Požehnané postní putování vám přeje Charita Přerov.