Oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily

Arcibiskupský sekretariát k připravované slavnosti připojuje několik důležitých organizačních informací:

čtvrtek 16. září – Pražský hrad

Mešní liturgie ze svátku sv. Ludmily bude slavena od 17:00 hod. ve starobylé  bazilice svatého Jiří na Pražském hradě, kde již od roku 935 spočívají ostatky kněžny a mučednice Ludmily. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Během bohoslužby bude k uctění vystavena lebka mučednice. Liturgii, kterou bude možné v přímém přenosu sledovat na TV NOE, svým zpěvem doprovodí Schola Gregoriana Pragensis.

Arcibiskupský sekretariát zvláštním způsobem děkuje za spolupráci při zajištění této slavnosti Správě pražského hradu, Akademii klasické hudby a České národní bance.

Informace pro poutníky z blízka i z dáli

  • Vzhledem preventivním opatřením proti nákaze virem je třeba mít v bazilice nasazenu ochranu dýchacích cest.
  • Přístup k bazilice je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel.
  • V případě zaplnění baziliky sv. Jiří bude před bazilikou k dispozici velkoplošná obrazovka a ozvučení.

Informace pro ministranty

Ministranti se setkají v sakristii katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 15:30 hod. k potřebnému nácviku.

Informace pro klérus

•         Parkování pro všechen klérus je připraveno na Hradčanském náměstí. Vzhledem
k nedostatku místa (parkování čestných hostů) prosíme pražský klérus aby pokud možno použil k příjezdu hromadnou dopravu. Prosíme o respektování pokynů pořadatelské služby při parkování.

•         Prostory pro strojení kléru v nové sakristii katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha budou otevřeny od 16:15 hod. Vstup do katedrály prosíme skrze vrátka do kaple
sv. Zikmunda.

•         V 16:55 hod. vyjde liturgický průvod z katedrály do baziliky sv. Jiří.

•         Duchovní si vezmou vlastní albu a purifikatorium. Biskupové mitru simplex. Červené ornáty a dalmatiky budou k dispozici.

pátek 17. září – centrum obce Tetín

Liturgické oslavy 1100. výročí umučení kněžny a světice Ludmily budou zahájeny v obci Tetín nedaleko Berouna. Právě na hradišti Tetín 15. září 921 kněžna Ludmila podstoupila mučednickou smrt. Církevní program je možné sledovat v přímém přenosu TV NOE.

V 17:30 hod. bude v doprovodu čestné motojednotky Hradní stráže přivezena před kostel sv. Kateřiny lebka mučednice.

V 17:35 hod. se pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP před kostelem sv. Ludmily pomodlí modlitbu za vlast.

17:45 hod. v kostele sv. Ludmily bude světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer za účasti biskupů předsedat slavným svatoludmilským nešporám. Na konci nešpor vystoupí se společným prohlášením o česko-rakouském smíření olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner a vídeňský arcibiskup, papežský legát Christoph kard. Schönborn OP.

Informace pro poutníky z blízka i z dáli

•         Informace ohledně parkování, hromadné dopravě, přístupu a pohybu poutníků je možné získat na oficiální stránkách města Tetín: https://www.tetin.cz/obec/narodni-svatoludmilska-pout-2021/.

•         Vzhledem preventivním opatřením proti nákaze virem je třeba mít v kostelech nasazenu ochranu dýchacích cest.

•         V případě zaplnění kostela sv. Ludmily bude před kostelem k dispozici velkoplošná obrazovka a ozvučení.

Informace pro ministranty

•         Ministranti se setkají k nácviku před kostelem sv. Kateřiny v Tetíně v 16.00 hod.

Informace pro klérus

•         Parkování pro klérus je možné v centru obce na Velkostatku Tetín na základě parkovací karty, kterou na vyžádání zašle Arcibiskupský sekretariát (breza@apha.cz).

•         Prostory pro strojení kléru v kostele sv. Kateřiny budou otevřeny od 17:00 hod. Je třeba si přinést chórové oblečení.

sobota 18. září – louka za obcí Tetín

Hlavním dnem oslav je sobota 18. září. Pro slavnou poutní bohoslužbu poskytl svou louku s romantickým výhledem na okolní krajinu místní farník a statkář pan Matthew V. Duras. Na louce u tetínského fotbalového hřiště začne v 10:00 hod. modlitební předprogram, vedený Mons. Pavlem Dokládalem, farářem v Koclířově. Během tohoto programu bude na louce požehnán velký dubový kříž. Od 11:00 hod. bude na louce celebrovat v českém jazyce slavnou poutní mši svatou zvláštní papežský legát pro tuto příležitost Christoph kardinál Schönborn OP., vídeňský arcibiskup. Spolu s ním budou koncelebrovat čeští a moravští biskupové. Poutní bohoslužbu, při které chceme také děkovat za dar církevního školství
a modlit se za zdravé mezigenerační vztahy, doprovodí Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod vedením mistra plk. Jana Zástěry. Bohoslužbu je možné sledovat v přímém přenosu na ČT2. Národní pouť má v Tetíně naplánováno mnoho různorodých doprovodných programů. Více o nich je možné zjistit na www.tetin.cz nebo na www.apha.cz .

Informace pro poutníky z blízka i z dáli

•         Informace ohledně parkování, hromadné dopravě, přístupu a pohybu poutníků je možné získat na oficiální stránkách obce Tetín: https://www.tetin.cz/obec/narodni-svatoludmilska-pout-2021/.

Informace pro ministranty

•         Ministranti se setkají k nácviku na louce u oltáře v Tetíně v 8.30 hod. Pro ministranty je zajištěno po skončení bohoslužby občerstvení.

Informace pro klérus

•         Parkování pro všechen klérus, který nedisponuje průjezdní či parkovací kartou, je připraveno na parkovišti u Bílého lomu. Každému z pořadatelů je možné říci „jsem kněz“ a měl by být nasměrován na toto parkoviště. Z tohoto místa je zajištěna doprava do blízkosti louky, konání hlavní bohoslužby. Pro přípravu k liturgii bude sloužit velký bílý stan v blízkosti kabinek u fotbalového hřiště. Cesta k němu bude označena žlutou šipkou s nápisem sakristie. Kněží a jáhni si přinesou svoji albu, červenou štolu a purifikatorium. Ke koncelebraci poslouží poutní brožura. Pro kněze bude vyhrazen blok před podiem s místy k sezení. Vzhledem k pokynům hygieniků prosíme, aby kněží a jáhni disponovali respirátorem či rouškou. Po skončení liturgie bude pro klérus v místě pro převlékání do liturgických rouch připraveno polední občerstvení.

Doprovodný neliturgický program připravovaný ve spolupráci se Sekretariátem pražského arcibiskupa

•         Ve čtvrtek 16. 9. od 20:15 hod. bude provedeno v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v rámci probíhajícího Festivalu Dvořákova Praha 2021 oratorium Antonína Dvořáka sv. Ludmila. Tento koncert je již bohužel vyprodán, je možné ho však sledovat od 20:15 hod. v přímém přenosu na ČT Art. Více informací je možné získat na: www.dvorakovapraha.cz

•         V pátek 17. 9. od 20:00 hod. bude u příležitosti oslav sv. Ludmily na Husově náměstí v Berouně proveden cyklus symfonických básní Bedřicha Smety Má vlast. Více informací je možné získat na oficiálních stránkách města Beroun: www.mesto-beroun.cz .

         V neděli 19. 9. od 20:15 hod. bude ve světové premiéře uvedeno ve Vladislavském sále Pražského hradu zcela nové oratorium sv. Ludmila od mistra plk. Jana Zástěry. Přístup na koncert již není možné zajistit, je ho však možné sledovat v přímém přenosu na ČT Art. Více informací je možné získat na: www.bohemianheritage.cz.

Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář