Postní almužna

Milí farníci, bratři a sestry, Popeleční středou vstupujeme do doby postní.
Na čtyřicetidenním postním putování jsou nám modlitba, půst a almužna směrovkami,
abychom se neztratili a dorazili až k velikonoční studni s živou vodou. Aktivita Postní
almužny se nám chce stát konkrétním symbolem našeho putování a povzbudit nás v odříkání věcí, které ke svému životu nezbytně nepotřebujeme. Odřeknout si kávu, sladkost nebo jiné drobné věci se může jevit jako malá kapka v moři, pár korun vhozených do postničky, které samy o sobě mnoho neznamenají. I malé krůčky nás však posouvají k cíli a uděláme-li jich více, ujdeme kus cesty. I pár korun v postničkách tak dohromady tvoří pomoc, která v konkrétních rodinách a domácnostech znamená dřevo na zimu, školní pomůcky pro děti, možnost zájmových kroužků, léků nebo brýlí. Konkrétní pomoc tam, kde by to bez našeho postního snažení nebylo reálné. Nebojme se i letos dát svému postnímu úsilí konkrétní obrysy a skrze postní pokladničku
pomoci lidem v našem okolí. Postničku si můžete vyzvednout ve vašem kostele a na Květnou neděli ji tam zase naplněnou přinést. Na začátku postní doby stojí odhodlání dostát svým předsevzetím, což může znázorňovat i postní pokladnička, kterou si odnášíme domů.


Náročnější je však během čtyřicetidenního putování vytrvat a dotáhnout svá předsevzetí do konce – a přinést naplněnou (i pár korunami) pokladničku zpět do kostela. Ze zhruba 520 rozdaných pokladniček se jich vrátí cca 10%. Pojďme to letos změnit! Vytrvejme ve svém postním snažení, které nás vede blíž k Bohu i k sobě navzájem, a přidejme svou (byť i malou) kapku postní námahy, nenechme ji ležet ladem a na Květnou neděli přinesme spolu s naším Hosana! i postní pokladničku. Každá kapka má smysl! Pokud víte o konkrétních rodinách či lidech, kteří by pak pomoc z Postní almužny potřebovali, můžete jejich jméno vhodit přímo do kasičky nebo se obrátit na pracovníky Charity Přerov.


V letošním roce je také možnost zaslat výtěžek postního úsilí na účet farnosti Přerov: 227848719/0300, do poznámky pro příjemce napište heslo „postní almužna“.


Požehnané postní putování vám přeje Charita Přerov.