Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry, 

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po  větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát  a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám  v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.  

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě  slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali  do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění  modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale  i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně  pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. 

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý  a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme  milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás.  Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha,  který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce  skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém,  abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých  blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří  vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování.  Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní  nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky  přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět  ke své první Lásce, k Bohu.  

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho  darů 

Vaši biskupové

Praha, 20. listopadu 2020