Aktuální  týdenní  program  života  farností  Přerova

 

Neděle 15. 10. 2017

 

28. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + manžela, rodiče a rodinu Pončíkovu a DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá – Za farníky

9:45

Předmostí

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

9:00

Přerov

Mše svatá – Za rodiče a bratry, za rodinu Buzrlovu a živou rodinu Oharkovu

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za prarodiče Hradilovy, jejich děti a živou rodinu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za živou a + rodinu Mělkovu a DO

19:30

Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Pondělí 16. 10. 2017

 

Pondělí 28. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá – Za + manžela Bohumila a za dar víry, zdraví a lásky pro celou

                    živou rodinu a za DO

Každé pondělí od 9:00 je na Sonusu setkávání pro seniory SPOLU Oblastní charity Přerov.

16:00

Fara

Setkání seniorů

18:00

Šířava

Společná modlitba růžence

18:00

Předmostí

Mše svatá

18:45

Předmostí

Pastorační rada Předmostí

 Úterý 17. 10. 2017

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

8:00

Přerov

Mše svatá – Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou

                    o požehnání, zdraví a víru pro rodinu

Každé úterý v 16:00 na Sonusu je kontaktní den Maltézské pomoci.

16:00

Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

18:00

Šířava

Společenství modlitby růžence

 Středa 18. 10. 2017

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

8:00

Přerov

Mše svatá

Ve středu v 9:00 na Sonusu bývá Sedmikrásek pro maminky s dětmi.

8:45

Přerov

Úklid kostela, skupina „A“

17:00

Sonus

Spolčo dětí

18:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi

18:30

Přerov

Mše svatá pro školní děti – Za Boží pomoc v nemoci a za celou živou a + rodinu

19:15

Fara

Pastorační rada Přerov

Čtvrtek 19. 10. 2017

Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

 

18:00

Přerov

Benefiční koncert k 25 letům Oblastní charity Přerov

18:00

Sonus

Setkání zástupců farních rad děkanátu

19:30

Fara

Modlitby matek

 Pátek 20. 10. 2017

Pátek 28. týdne v mezidobí

8:00

Přerov

Mše svatá

Každý pátek je na Sonusu v 16:00 zkouška dětské scholy a v 18:45 zkouška farního sboru. Zkouška sboru v Předmostí je v 17:00.

13:00

Fara

Redakční rada časopisu

16:00

Přerov

Příležitost ke svaté zpovědi 16:00 – 18:00

16:00

Přerov

Tichá eucharistická adorace 16:00 – 18:20

18:30

Přerov

Mše svatá – Na úmysl dárce

19:30

Fara

Spolčo mládeže

 Sobota 21. 10. 2017

Sobota 28. týdne v mezidobí

 

?

Výlet mládeže do neznáma

 

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

18:30

Přerov

Mše svatá – Za farníky

Neděle 22. 10. 2017

 

29. neděle v mezidobí

7:30

Šířava

Mše svatá – Za + Vlastu Nečesanou, živou a + rodinu a DO

Každou neděli po deváté mši od 10:00 je posezení na faře u kávy a čaje a je otevřena farní prodejna.

8:45

Předmostí

Mše svatá

9:00

Přerov

Mše svatá – Za živé a + členy společenství Živého růžence

10:30

Kozlovice

Hodová mše svatá v kapli v Kozlovicích – Za dobrodince kaple

10:30

Přerov

Mše svatá pro rodiny – Za + kamarádku Janu Kozákovou a za živou rodinu

12:00

Sonus

Farní oběd

16:00

Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

18:30

Přerov

Mše svatá – Za rodinu Jandovu a Nesvadbovu a DO

 Další informace:

www.farnostprerov.cz  

Společná modlitba svatého růžence v měsíci říjnu bývá v Přerově v pondělí, úterý a čtvrtek vždy v 18:00 v kostele sv. Michala na Šířavě a růženec v Předmostí bývá vždy půl hodiny před začátkem mše svaté tedy v neděli v 8:15 a v pondělí v 17:30.

Modlitby za Charitu – Středa 25. 10. Fara 15:30.

Úklid kostela, skupina „C“ – Čtvrtek 26. 10. Přerov 15:00.

Přednáška Křesťanské akademie – Čtvrtek 26. 10. Sonus 17:00.

Příprava dospělých na biřmování – Čtvrtek 26. 10. Sonus 17:30.

Zkouška scholy dospělých – Čtvrtek 26. 10. Sonus 19:00.

Dušičková svatá zpověď – Pátek 27. 10. Přerov 16:00 – 18:00.

Mše svatá za nemocné se společným udělováním svátosti pomazání nemocných – Sobota 28. 10. Přerov 9:00.

     Možnost svaté zpovědi pro nemocné od 8:00.

Prodejna na faře je otevřena každý všední den dopoledne od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00.

 

Ohlášky v neděli 15. 10. 2017

 

 Přerov a Předmostí: 

·       Přečíst výzvu biskupů k volbám.

·       Pro inspiraci k volbám doporučujeme také knížečku P. Petra Piťhy „Občan uvažuje cestou k volbám“, která je dostání také v naší farní prodejně.

·       Přečíst svátky tohoto týdne.

·       Setkání seniorů bude v pondělí v 16:00 na faře v Přerově.

·       Spolčo dětí bude ve středu v 17:00 na Sonusu.

·       Mše svatá pro školní děti bude ve středu večer.

·       Oblastní charita Přerov všechny zve na benefiční koncert Dechové hudby Haná, který bude ve čtvrtek v 18:00 v kostele sv. Vavřince.

·       Spolčo mládeže bude v pátek v 19:30 na faře.

·       Hodová mše svatá v kapli v Kozlovicích bude příští neděli v 10:30.

·       Farní oběd bude příští neděli v 12:00 na Sonusu. Můžete se ještě přihlásit teď po mši svaté v zákristii, nebo pokud budou ještě volná místa nejpozději do středy v prodejně na faře.

·       Mše svatá za nemocné se společným udělováním svátosti pomazání nemocných bude v sobotu 28. října.

·       Na duchovní obnovu na Velehradě se můžete přihlašovat v prodejně na faře. Více informací je na plakátcích a v časopise.

 

 Přerov: 

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka na opravu kaple sv. Jiří a příští neděli bude sbírka na misie.

·       Setkání pastorační rady bude ve středu po večerní mši svaté.

·       Po deváté: Teď po mši svaté zveme všechny na faru k posezení u kávy a čaje. Také je otevřena farní prodejna

a knihovna.

·       Po půljedenácté: Příští týden je misijní neděle a po mši svaté bude misijní jarmark. Děti z misijního klubka budou prodávat své výrobky a výtěžek bude poslán na pomoc misiím.

 

 Předmostí: 

·       Dnes je pravidelná měsíční sbírka a příští neděli bude sbírka na misie.

·       Setkání pastorační rady bude v pondělí po večerní mši svaté.

·       Kdo je ochoten vzít si na starost květinovou výzdobu našeho kostela, ať se přihlásí u faráře a domluví se s ním. Děkujeme.

·       Teď po mši svaté je setkání na faře u kávy a čaje, na které všechny zveme.