Život (Co děláme)

Výlet vlkošských dětí do Brna

Kolem svátku svatého Václava jezdíváme s dětmi z náboženství na výlet. Ani letos tomu nebylo jinak. Tentokrát se naším cílem stala moravská metropole. V Brně jsme navštívili katedrálu Petrov, o které nám paní průvodkyně povyprávěla spoustu zajímavostí. Ukázali jsme si, kde sídlí pan biskup a kde každoročně probíhá katechetický či teologický kurz (věřím, že i z našich šikovných holek se časem stanou katechetky, které budou pomáhat panu faráři s dětmi ve farnosti).

Jak jsme prožívali advent ve Vlkoši

O první adventní neděli v podvečer byl v kostele adventní koncert a po něm jsme se s rodinami sešli v klubovně na faře, kde jsme si vyprávěli o adventu a možnosti, jak jej ve farnosti i v rodinách prožít. Představili jsme si krásný program, který připravilo naše katechetické centrum v Olomouci. Na nástěnce v předsíni kostela jsme měli obrázek Panny Marie a po stranách dvě okna, kam jsme během adventu dolepovali dětem hvězdičky za účast na mši svaté. Další obrázek jsme měli ve škole a hvězdičky si děti kreslily za modlitbu.

Předmostské díky za úrodu

Dávej Bohu - a budeš mít - míru vrchovatou

V neděli 22. září v kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí přicházely děti jako každý rok při mši svaté v průvodu s obětními dary. Byly provázeny nejen slovy díků, ale také údivem nad rozmanitou krásou plodů a květin, které mohou být jen dílem a darem rukou Božích.

Dopletná 2013

V sobotu 11. května v 9 hodin se setkalo 56 žen, pletařek obvazů pro nemocné leprou, v restauraci Pegas v Přerově. Přivítal nás pan ing. Výleta z Kyjova. V Čechách a na Moravě plete obvazy celkem 700 žen. Hotové obvazy se posílají poštou na 34 adres do Indie, Nepálu, Zambie, Ethiopie, Siera-Leone, Burundi, Tanzanie, Ugandy, Libérie, Nigérie a Kamerunu. V roce 2010 bylo posláno 60 balíků, v roce 2011 už 104 balíků a v roce 2012 celkem 154 balíků obvazů. Jeden balík váží 16 až 20 kg.

Noc kostelů 24.05.13

Kaple sv. Jiří               kaple otevřena od 20:00 do 22:00 

20:00 – 20:30    Možnost soukromé prohlídky a ztišení

20:30 – 21:15    Střípky z historie kaple s paní Z. Mollinovou

21:15 – 22:00    Možnost soukromé prohlídky a ztišení

 

Kostel sv. Michala        kostel otevřen od 19:00 do 23:00 

Předvánoční jarmark

 V sobotu 1. prosince se na centru Sonus konal předvánoční jarmark pořádaný Církevní mateřskou skolou v Přerově, Centrem pro rodinu a farností Přerov. Návštěvníci si mohli nejen vyrobit adventní věnec, zakoupit krásné drobnosti vyrobené maminkami dětí ze školky či ženami ze Společenství křesťanských žen, ale i shlédnout vystoupení dětí přerovské církevní mateřské školky. Výtěžek jarmarku bude věnován na vybavení venkovního hřiště mateřské školy. Děkujeme vám, kteří jste přišli a přispěli a věříme, že se vám jarmark líbil.  

 

Z centra Ráj

Třetí zářijovou neděli jsme na zahradě fary v Pavlovicích uspořádali odpoledne pro rodiče s dětmi – HROU A POHYBEM – NUDIT SE NEBUDEM. Rodiny si mohly vyzkoušet nové zajímavé venkovní hry v maxi provedení, které jsme koncem léta nakoupili s přispěním dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Kromě zahradních her jsme nakoupili i řadu pěkných stolních her a upravili a dovybavili jsme venkovní areál fary v Pavlovicích. Centrum musí v tomto projektu dofinancovat více než 50 tisíc korun. Děkujeme všem, kteří přispěli (anebo ještě přispějí) na tento účel.

Cesta je cíl aneb Zamyšlení nad Pěší poutí

Ve dnech pátého až dvanáctého srpna 2012 se uskutečnil v pořadí již XXXII. ročník pěší pouti z Krakova do Čenstochové, které se zúčastnilo zhruba na osm tisíc poutníků. Účastníci tvořili desítky skupin nejen z domácího Polska, nýbrž i z dalších evropských zemí jako například Itálie či Slovenska. Stejně jako v minulých letech zde ani tentokrát nemohla chybět skupina z České republiky vedená otcem Janem Šimoníkem, v níž byla vcelku hojně zastoupena i naše farnost.

Ohlédnutí za prázdninami

Na sklonku prázdnin se konal ve Vlkoši na faře již 6. ročník denního pobytu, tentokrát pod názvem „O halíř strýčka Skrblíka“. Děti pod vedením ochotných vedoucích vyráběly větrníky, luštily tajenky, hledaly poklad a snažily se překazit plány zlých Rafanů. Společně podnikly i výlet do Kroměříže. Protože počasí opravdu přálo, bylo příjemné zchladit se v bazénu, který dala dětem k dispozici rodina Kuńáková. O hladové žaludky se staraly (vzorně) ochotné kuchařky. Velký potlesk byl poděkováním. Při stezce odvahy zase děti prokázaly svou statečnost.

Stránka pro mládež

Ministrantská pouť na Velehradě

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)