Charita Přerov

Vážení a milí čtenáři,

ráda bych Vám představila novou sociální službu, kterou bude Charita Přerov poskytovat od 1. listopadu 2019 v prostorách budovy U Bečvy 1, kterou donedávna využíval Oblastní spolek Českého červeného kříže, dříve Městské jesle, a který má Charita Přerov v nájmu od Statutárního města Přerova. Touto službou bude Nízkoprahové denní centrum Lorenc (NDC Lorenc). Služba je určena lidem bez přístřeší – bezdomovcům. Smysl této služby vysvětluje již její název.

Nízkoprahové = zařízení, které je snadno dostupné, zpravidla bezplatně nabízející sociální službu bez administrativních a jiných překážek. Nevyžaduje žádné doporučení či potvrzení a jeho pracovníci někdy i sami vyhledávají potřebné lidi v terénu (na ulicích, na nádražích, ve slumech). Také naše NDC bude poskytovat ambulantní i terénní službu pro bezdomovce.

Denní = zařízení bude otevřeno přes den, a to v po a st od 8 do 16 hodin, út, čt a pá od 8 do 15 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. V neděli a svátky bude zavřené. Každý uživatel služby bude moci přijít denně v čase otvírací doby.

Centrum = místo, kde se sdružují lidé za určitým účelem. Posláním NDC je poskytování sociální služby v rozsahu, který mu určuje zákon o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška. Jsou to vlastně tři základní činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. V praxi to bude znamenat, že lidé žijící na ulici – bez domova, budou moci přijít, osprchovat se, oholit se, nechat si vyprat oblečení, nebo pokud budou mít oděv ve špatném stavu, dostanou jiné šaty z charitního šatníku. Budou moci si uvařit teplý nápoj, připravit jídlo z vlastních potravin, a pokud nebudou mít co jíst, dostanou jídlo z charitní potravinové banky. Třetí činností je sociální pomoc, která spočívá například v doprovod uživatele na úřady nebo k lékaři, do dalších sociálních a veřejně dostupných služeb. Je to pomoc při jednání s těmito institucemi, pomoc s orientací ve způsobu jejich fungování. Uživatel bude moci využít telefon či internet v případech, kdy to povede k řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména k jednání o zaměstnání, ubytování a řešení uživatelových závazků. Nedílnou součástí této služby je také pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování, například zprostředkování kontaktu na křesťanskou duchovní službu, kdy do NDC budou moci docházet kněží a kazatelé z různých církevních sborů, aby s uživateli pohovořili o jejich problémech a duchovním rozměru života či pořádání besed a přednášek s preventivními a osvětovými tématy.

Lorenc = (z lat. Lauretius, česky Vavřinec) Jméno, které je každému z Vás, farníků, jistě důvěrně známé, vždyť je to patron přerovské farnosti. Ten, který podle legendy shromáždil na císařovo přání veškerý poklad církve a odevzdal jej císaři. Byli to chudáci, nemocní, bezdomovci a jiné osoby z nejnuznějších koutů města, které přivedl před císaře, že toto je ten pravý poklad církve. Při hledání názvu a patrona pro naše centrum nebylo snad příznačnějšího jména než Vavřinec. Protože jsme však nechtěli, aby bylo centrum v přímé souvislosti s farností Přerov, zvolili jsme jeho zkrácenou latinskou podobu Lorenc.

 

A nadto, v překladu Laurentius znamená vítěz, jenž je ověnčen vavříny. Připadá mi to téměř jako vyjádření poslání: usnadnit lidem bez domova jejich život a pomoci jim k návratu do společnosti. Kéž nám k tomu na přímluvu svatého Vavřince dá Pán sílu a své požehnání.

Alena Pizúrová

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: