ROŠŤÁK - Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí - Únor 2019

Drazí bratři a sestry,

dnes bych se s vámi rád zamyslel nad liturgickým svátkem Uvedení Páně do chrámu. Je to událost, kdy Maria a Josef 40 dní po Ježíšově narození jej zasvětili Bohu, jako svého prvorozeného syna, podle předpisů Mojžíšova zákona. Evangelista Lukáš ve svém podání události Ježíšova uvedení do chrámu třikrát zdůrazňuje, že Maria a Josef jednají „podle Zákona Páně“ (srov. Lk 2,22.23.29) a nakonec i oni sami jsou neustále v postoji naslouchání Božímu Slovu. Tento jejich přístup je výmluvným příkladem pro nás, kteří se také chceme řídit Božími zákony, které jsou Pravda a Život. Maria a Josef vnímali dar života, který jim byl svěřen, jako záležitost Boží. Nejednali se svým dítětem jako s vlastnictvím, či prostředkem k uspokojení vlastních tužeb.

Mnohdy bývají děti rodiči nepřijaty či jen trpěny, jsou brány jako tvor, který potřebuje materiálně zajistit, a to je všechno, co je důležité a podle čeho se poměřuje úspěšnost „výchovy“. V takovém případě se nemůže plně rozvinout lidská bytost, která má být milována a zároveň má milovat. Často je ale dnešní situace jiná, lidský život se stává komoditou na trhu. "S životem se neobchoduje." Tato zásada, i když se teoreticky uznává, není bohužel vždycky respektována. Existují situace, v nichž se lidská osoba stává nástrojem hospodářských, politických a vědeckých zájmů, zvláště je-li slabá a nemá-li sílu bránit se.

Kromě toho jistá obchodnická logika spojující se s moderními technologiemi, může někdy využít lidských tužeb, jež jsou samy o sobě dobré, jako je touha stát se matkou a otcem, aby pobádala k tomu, chtít dítě "za každou cenu". Ve skutečnosti se lidský život nikdy nesmí stát "předmětem": od početí do přirozené smrti je lidská bytost nositelem nezadatelných práv, před nimiž se musí umět svoboda zastavit. Je tudíž nezbytné, aby se hájila důstojnost lidského života, do které patří také jeho početí.

Všichni mají totiž povinnost přijímat lidský život jako dar, respektovat ho, bránit ho a podporovat ho, a to tím spíše, je-li křehký, ocitl-li se v nouzi a potřebuje pozornost a péči, ať už před narozením nebo ve své finální fázi. Rád bych na tomto místě povzbudil ty, kteří se s námahou a radostí, bez halasu a s velkým nasazením starají o starší nebo nemohoucí příbuzné, a ty, kteří pravidelně věnují část svého času, aby pomáhali jednotlivým lidem každého věku, jejichž život je zkoušen četnými trápeními a bolestmi. Kéž Maria posiluje ty, kdo obětavě pečují o nemocné a staré, na něž budeme pamatovat 11. února, na památku P. Marie Lurdské, kdy se slaví Světový den nemocných.

Při svátku Uvedení Páně do chrámu svěřme Panně Marii všechny, kdo se zasazují o ochranu života a rodin, jež jsou přirozeným "hnízdem" života. A konečně je také svátek Uvedení Páně do chrámu spojen s řeholníky, řeholnicemi a zasvěcenými osobami, které o tomto svátku slaví "Den zasvěceného života". Jak je vidět, liturgie svátků nás vede i v době liturgického mezidobí k tématům hlubokým, které nemůžeme nechat bez povšimnutí a bez hluboké modlitby spojené s přímluvou Panny Marie, která je naší oporou a majákem i v neklidných časech, kdy je svět zasažen delší dobou krizí rodiny. K upřímnému hledání Boží vůle vám přeji hodně milosti Boží.

Otec Josef

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: