Kaple sv. Jiří na Horním náměstí

V roce 1911 přišel na řadu vnitřek kaple. Pro položení nové podlahy ze šamotových dlaždic byl odkopán různorodý podklad, „asi 30 cm když odkopáno, objevil se veliký náhrobní kámen, uzavírající kryptu hlavní před oltářem – poněkud kámen v erbu porouchán. Našel se vchod do hrobky … Dr.Riedl s jinými ještě hned to zkoumali … a byly v ní jen zbytky kostí a zbytky z rakví zetlelých. Kámen očištěn a zasazen do zdi na levé straně vchodu.“ Celkem byly nalezeny a opět uzavřeny tři hrobky. „Kladeny pak dlaždičky skoro o 40 cm níže, než byla dříve dlažba, takže tím kaple neobyčejně získala, že stala se vyšší uvnitř; musel tedy i práh u vrat býti snížen – nový kámen dán, dvéře prodlouženy. Schody kamenné nové dány.“ Celé vydání na opravu kaple sv. Jiří v roce 1911 bylo 2706,38 K.

Z rozhodnutí faráře Zavřela byl přemístěn opravený oltář k jižní stěně kaple proti vchodu, do jejího okna byla vsazena sklomalba Benedikta Škardy z Brna „Sv. Jiří drakobijce“. Apsida byla přehrazena deštěním s dvojími dveřmi a sloužila jako sakristie, podobně byla vytvořena dodnes existující předsíň u vchodu; obojí udělal přerovský stolař Chválek. Kapli vymaloval přerovský malíř František Ziegelheim – na boční stěnu „Večeři Páně“ podle Leonarda da Vinciho, na strop medailony sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Jana Nepomuckého a bl. Jana Sarkandera. Na konzolu v koutku u vchodu byla postavena štuková socha sv. Antonína Paduánského, darovaná Hermínou Slováčkovou, a nad ni vsazena pamětní deska s nápisem: „Kapli tuto sv. Jiří obnovil 1910 – 1912 kons. rada a farář Ignác Zavřel nákladem Johanky Čapkové a jiných dobrodinců a posvětil ji na sv. Jiří L. P. 24. dubna 1912.“

2. června 1912 byl arcibiskupem Františkem Saleským Bauerem mešní indult rozšířen na tolik mší svatých, kolik farář uzná za dobré. Protože v té době byla ve farním domě na Horním náměstí č. 7 zřízena „Útulna“ (ženský starobinec), do níž farář Zavřel uvedl ctihodné sestry Dominikánky, byla od té doby sloužena v kapli mše svatá denně – celebrovali farář nebo katechetové P. Metoděj Maťa a P. Petr Němčanský. Pro školní rok tu bývaly mše svaté v neděle a svátky v 7:30 pro žáky školy „za mostem“. 31. března 1913 bylo povoleno v kapli ustavičně uchovávat Nejsvětější Svátost oltářní a pro ctihodné sestry byla postavena zvláštní lavice u oltáře. Na harmonium hrával pan Jan Hock a kostelnicí se stala slečna Františka Grafová (28 let vedla Vitáskův nadační sirotčinec, 1921).

V roce 1913 byla kaple z darů dobrodinců vybavena chybějícími mešními potřebami a rouchy, pro uložení Sanctissima bylo koupeno ciborium, vespod má vyryto věnování: „Koupeno vld. P. kons. radou a farářem Ign. Zavřelem z darů třetího řádu a jiných ke svátku sv. Ignáce s věnováním kostelíku sv. Jiří v Přerově L. P. 1913“ a svrchu nápis ECCE AGNUS + DEI + QUI + TOLLIT + PECCATA + MUNDI. Elektrické osvětlení v kapli uhradila městská rada. Bohužel byla kaple téhož roku značně „udušena“ přístavbou kina „Orania“, takže vnitřek začal trpět vlhkem.

Po vypuknutí války v roce 1914 byl v Přerově umístěn polský pěší pluk č. 57 z Tarnova a postupně přišlo ještě na 5000 civilních uprchlíků z Haliče. V knize účtů kaple sv. Jiří farář Zavřel poznamenal: „Poláci vygnanci … každou neděli a svátek měli dvoje služby Boží i hrubé, s kázáním dopoledne a odpolední nešpory a jiné pobožnosti.“ V kapli sv. Jiří byl kvůli nim zavěšen darovaný obraz P. Marie Čenstochovské.

Po válce převzal péči o kapli P. Alois Čáp. Díky němu se v kapli začaly také sloužit mše svaté pro různé katolické spolky při jejich valných hromadách a výročích. Tak např. byla 5. 7. 1924 sloužena u sv. Jiří zpívaná mše sv. za živé a zemřelé členky výchovného a podpůrného spolku katolických žen „Ludmila“, při „Orelských sportovních slavnostech 1932“ byla v neděli 19. června v 7 hod. sloužena u sv. Jiří zvláštní mše sv. pro závodníky atp.

21. listopadu 1930 o svátku Obětování P. Marie byl zvláště slavný záslibný průvod městem do kaple sv. Jiří, protože bylo právě sté výročí jeho ustanovení.

18. května 1935 zemřel František Sahánek, správce městského musea a velký dobrodinec kaple sv. Jiří. Na svůj náklad dal v roce 1924 opravit sochu Panny Marie ve výklenku kaple. Byl jedním z iniciátorů důkladné opravy, k níž došlo v roce 1936.

P. Alois Čáp, správce Kněžské nemocenské pokladny a tehdy městský radní, získal na opravu a průzkum kaple příspěvek 20.000 Kč od Městské spořitelny. Oprava spojená s důkladným stavebně historickým průzkumem trvala zhruba půl roku a skončila v říjnu 1936, kdy byla kaple 28. října znovu požehnána děkanem Františkem Přidálkem. Ve výkopech byla nalezena dvojice hromadných uložení kostí, dále jednotlivé hroby i vyzděné hrobky – celkem byly nalezeny kosterní pozůstatky asi 350 jedinců, které byly pietně uloženy v nově vybudované kryptě. Také se našla románská hlavice sloupu, typická pro 11. století. Kryptu překryl nový železobetonový strop a byla opatřena elektrickým osvětlením a ventilací, aby mohla zůstat přístupná veřejnosti.

P. Čáp vrátil oltář do apsidy, prostor za ním sloužil nadále jako sakristie, a dal kapli vymalovat podle návrhů malíře Jano Köhlera. Do okna apsidy byl vložen patriarší kříž z barevného skla.

Začátek 2. světové války 1. září 1939 znamenal uvěznění tzv. rukojmích. Jedním z nich byl i P. Čáp a celou válku strávil v koncentračním táboře. Při bohoslužbách v kapli sv. Jiří se střídali katechetové P. Vladimír Kryštovský, P. Alois Havel a P. Jan Drexler.

Na podzim 1942 zemřel pan Hock, který v kapli sv. Jiří léta konal varhanickou službu. Nahradil ho pan František Sehnal. Od 14. října 1942 se v kapli sv. Jiří sloužily mše svaté také v 7 hod. každou středu. V roce 1944 převzal hru v kapli sv. Jiří pomocný varhaník Miloslav Vinklárek.

Po svém návratu z Dachau opět sloužil P. Čáp od pondělí 28. května 1945 v kapli sv. Jiří každodenně mši svatou. 27. ledna 1946 se konalo valné shromáždění obnoveného přerovského Orla, které bylo zahájeno P. Čápem v kapli sv. Jiří mší svatou za živé a zemřelé členy Jednoty československého Orla v Přerově.

Pokračování příště                             Zdeňka Mollinová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: