Kaple sv. Jiří na Horním náměstí

Pro nedostatečnost kostela na Kopci si Bratří roku 1554 postavili nový sbor – pozdější kostel sv. Marka u Bečvy.

Roku 1571 došlo ke sporu mezi utrakvistickým farářem Adolfem a úřadem přerovským o pohřbívání. Kněz Adolf protestoval proti porušování pořádku ve vykopávání hrobů a proti dosazení bratrského správce Štěpána na šířavský hřbitov a píše dále: „Proto nechť Bratří těla svá tu, kdež předkové jejich leží kladou, ode mne v tom žádné překážky nemajíc. Nechť v tom trvají a žádných zdí tu, kdež začali kopati na kerchově, nečiní, vědouc o tom, že jest prve dosti těsný a malý kerchov k pochovávání těl mrtvých. Nelíbí-li se pak jim tuto ten pohřeb: však sobě v sboru dosti veliký a prostranný dali udělati, nechť se tam aneb ve sboře pochovávají.“ Na to město odpovědělo, že bratřím se při pohřbívání na hřbitově šířavském nemají činit žádné překážky, protože toho užívají od dřívějších dob a „čehož sou bez překážek od starodávna užívali, to měněno bohdá nebude“.

Vilémův syn Jan z Pernštejna listinou z 8. září 1583 povolil Johance Trčkové z Lípy ( 1597), aby byla po smrti pohřbena v kostelíku u sv. Vavřince na kopci, kde byli již pochováni její manžel Zdeněk Říčanský Kavka z Říčan (1582), syn Přemysl (1579), dcera, první manželka Zdeňka Říčanského Apolonia Tetaurová z Tetova, a jeho syn z předchozího manželství.

Roku 1596 získal Přerov Frydrych starší ze Žerotína. Potvrdil Přerovským všechna privilegia a svobody, slíbil „za sebe a své erby na místa zádušní, na kostel ve městě, dům farní a školu při témž kostele, na druhý kostel se hřbitovem na Šířavě, na sbor nový i starý, jakož i na dům bratrský a školu při něm se vším příslušenstvím se nepotahovati a nevkládati, tak aby to vše oni sami spravovali a opatrovali a při tom náboženství, které se tam nyní zachovává, zůstali.

Roku 1600 potvrdil Přerovským všechna privilegia nový majitel Karel starší ze Žerotína. Za jeho vlády přibývalo Bratřím v Přerově stále souvěrců bez jakéhokoliv nátlaku z jeho strany. Jenže už na začátku třicetileté války byl Přerov napaden 5. a 7. října 1621 uher-ským vojskem Bethléna Gábora, který poplenil Moravu až k Zábřehu a Moravské Třebové.

Císařské nařízení předalo v roce 1622 všechny nekatolické kostely včetně bratrských sborů do rukou katolíků. 31. listopadu 1624 byl vydán další mandát, jímž byli luteránští kněží „pod ztrátou cti a hrdla“ vypovězeni ze země, Karel starší ze Žerotína pro ně nemohl udělat nic víc, než že je dal spolehlivě vyprovodit až do Uher do dnešní Skalice. Mandátem z 16. 12. 1627 „zbylí kněží Bratří vypovězeni“.

Na konci třicetileté války bylo město Přerov prakticky zničeno. Teprve smlouva z roku 1656 mezi městem a biskupskou konsistoří dosvědčuje jakous takous normalizaci poměrů, ale už roku 1664 lehla většina Přerova znovu popelem. Požárem zničeného kostelíka Horního města se ujali Přepičtí z Richenburgu, majitelé přifařených Želátovic, a udělali z něj pohřební kostel své rodiny.

V Děkanské matrice z r. 1691 zapsal děkan Jan Anastasius Tichý o kostelíku: „Někteří říkají, že je zaslíben sv. Vavřinci mučedníku, jiní zase, že kdysi byl onen kostelík či spíše kaple zasvěcen sv. Jiří. Je v něm hrobka rodiny Přepické. Má malý starobylý oltář, ale žádnou další výbavu potřebnou k bohoslužbám, a to kvůli nájezdům rebelů a v důsledku válečných hrozeb.

Patrocinium sv. Jiří potvrdil děkan František Nedoman po velké opravě: Capella in Superiori Civitati benedicta est A. Ex. Dno Decano Francisco Nedoman 24 April Anno 1758 in festo S. Georgii, cui dedicata est. Qua autem opus inhabuit benedictione tectum enim sollum combustum est. (Kaple v Horním městě byla požehnána vysoce vynikajícím děkanem Františkem Nedomanem 24. dubna roku 1758 ve svátek sv. Jiří, jemuž je věnována. Toto požehnání se stalo, protože (její) střecha byla úplně spálena.)

Kalich pro výroční mše svaté věnovali manželé (sourozenci?) Bartkovi. Na noze má vyrytý donační nápis Donant en(im). CaLICeM Bartek GeorgIVs Anna Brato Geor.(gii). (Asi 1757 nebo 1759? – Věnovali tento kalich Jiří Bartek a Anna, Jiřího žena(?).

 

Zdeňka Mollinová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: