Ekumena v Přerově

Obrázek uživatele Pavel Hofírek

Co je to ekumenické hnutí? Je to úsilí o lepší porozumění a spolupráci mezi křesťanskými církvemi a mezi křesťany jednotlivých církví. Nejčastěji se jedná o společné modlitby a setkávání. Cílem není zakrývat rozdílnost mezi církvemi, ale zdůrazňovat to nejpodstatnější, co nás jako křesťany všechny spojuje (víra v Ježíše Krista Božího Syna, víra v Boha v Trojici, přikázání lásky k Bohu a všem lidem). V současné době nevnímáme jako hlavní cíl ekumenického hnutí sjednocení všech církví v jednu jedinou (vidíme, že je to úkol přesahující jednu generaci), ale spíše schopnost spolupracovat společně na tom, co je pro všechny důležité (posílení vlastní víry, přiblížení křesťanství celé naší společnosti, dobro všech).

Kdo se účastní? V Přerově se pravidelně zapojují do ekumeny Římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, Pravoslavná církev, Církev československá husitská a Armády spásy.

Lednový týden modliteb: Ekumenická modlitební setkání v lednu bývají v Přerově většinou mezi týdnem vyhlášeným Evangelikální aliancí a týdnem vyhlašovaným Ekumenickou radou církví, tedy zhruba v polovině ledna. V posledních letech se program ustálil na třech setkáních v pondělí, úterý a středu večer vždy v 17:00. Termíny v roce 2012: v pondělí 9. ledna u Armády spásy s kázáním Aleny Mynaříkové z husitské církve, v úterý 10. ledna u evangelíků s kázáním Petra Janouška z Armády spásy a ve středu 11. ledna u husitů s kázáním Petra Kulíka z evangelické církve. Modliteb se zúčastňují také duchovní katolické církve, ale u katolíků a pravoslavných jsou setkání v jiných termínech dál během roku. Bohoslužby připravuje hostitelská církev sobě vlastním způsobem, aby rozmanitost mohla vyniknout a byla vzájemným obohacením. Kázání má naopak vždy někdo z hostů. Po skončení bohoslužeb většinou bývá ještě malé pohoštění a neformální posezení. V roce 2011 jsme byli velmi potěšeni nebývale velkou účastí a srdečnosti jednotlivých setkání. Při bohoslužbách bývá tradiční sbírka na Denní stacionář pro mentálně postižené děti a mládež.

Postní bohoslužba: Bývá v březnu v neděli odpoledne ve 14:30 u katolíků v kostele sv. Michala a má formu křížové cesty. Tedy modlitby, meditace a zamyšlení nad Kristovým utrpením. V promluvách k jednolivým zastavením se střídají duchovní jednotlivých církví.

Velikonoční bohoslužba: Bývá v květnu v neděli navečer v pravoslavném chrámě v Přerově. Bohoslužbu vede pravoslaný duchovní a po modlitbě jsou lidé zváni ještě chvíli zůstat a posedět.

Ekumenická setkání v Michalově: V červnu a v září v neděli navečer bývá ekumenické setkání v parku Michalov organizované Armádou spásy a Českobratrskou církví evangelickou.

Svatovavřinecké hody: V neděli kolem 10. srpna slavíme v Přerově hody a duchovní jednotlivých církví jsou zváni ke slavnostnímu obědu na katolické faře. Všichni jsou pak zváni na hodový program včetně neformálního setkání na farní zahradě v hodové odpoledne.

Panelová diskuse: Koncem září či začátkem října bývá ekumenické setkání u katolíků v sále Centra Sonus. Setkání má formu panelové diskuse. Nejdříve zástupci jednotlivých církví postupně mluví na vybraná témata a pak je dán prostor přítomným pro jejich otázky a končívá neformálním posezením. V roce 2011 bude v neděli 9. října v 17:00 hod.

Modlitba za zemřelé: V neděli v dušičkovém oktávu 2. - 8. listopadu bývá společná modlitba za zemřelé na hřbitově v Přerově v 15:30. Má formu průvodu se zastaveními, četbou Písma, kázáním a hlavně modlitbami a zpěvem za zemřelé. V roce 2011 bude v neděli 6. listopadu.

Modlitba za město a stát: O státním svátku 17. listopadu bývá ekumenická bohoslužba v katolickém kostele sv. Vavřince. Je to společná modlitba se zpěvy a promluvami duchovních jednotlivých církví a s přímluvnými modlitbami a za město Přerov a za naši společnost.  V roce 2011 bude bohoslužba v 17:00.

Ostatní: Mezitím se tak jednou za dva měsíce setkávají duchovní jednotlivých církví, aby připravili výše zmíněné bohoslužby a vzájemně se informovali o tom, co je kde nového a co by se ekumeny mohlo týkat.

 

 

 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: