Boží Tělo v Přerově před 50 lety

Slavnost Božího Těla, dnes zvaná slavnost Těla a Krve Páně, byla největší místní církevní slavností až do druhé světové války. Průvod s Nejsvětější Svátostí při ní obešel historickou část města a cestou vykonal čtyři eucharistické pobožnosti u zvláštních oltářů. První zastavení bylo vždy na Dolním náměstí, kde stál oltářík u radnice, druhé na Horním nám. u čp. 21, třetí u zámku („hraběcí“), čtvrté na nám. TGM u Psotovy lékárny. Vždy se ho zúčastnila nejméně jedna hudba a přerovská vojenská posádka, jejíž čestná rota „střílela při oltáříčkách. Poprvé byl veřejný průvod zakázán nacisty v roce 1942, po válce byla slavnost ještě krátce obnovena, ale po roce 1948 byl pod nejrůznějšími záminkami průvod nejprve omezen na trasu od farního kostela na Dolní nám. k dnešnímu květinářství, pak na obchůzku kolem kostela a nakonec na vnitřek kostela.

Průvod chodil přesně vyznačenou cestou, danou tradicí. Okolní domy byly vyzdobeny, v oknech květiny, svíčky, svaté obrázky i sošky. Pro pana faráře s Nejsvětější Svátostí byl na cestě vysypán kobereček z čerstvě posečené trávy, jeho okraje byly lemovány listy kapradí nebo jehličnatými větvičkami. Před oltáříky stálo klekátko pro kněze na skutečném koberci.

Družičky „stlaly cestu Kristu Pánu“ natrhanými lístky pivoněk, růží a vůbec všeho, co právě kvetlo a vonělo. Nesení baldachýnu a luceren bývalo výsadou nejdůležitějších osob ve farnosti a „dvanácte Sokolů s tasenými rapíry po stranách baldachýnu kráčelo“.

V době politického uvolnění po dvacetileté přestávce zásluhou P. Františka Janhuby prošel 16. června 1968 eucharistický průvod opět městem. V 9 hod. byla slavná mše svatá, po ní průvod přes Dolní náměstí, Mostní a Pivovarskou ulicí na Horní náměstí do kaple sv. Jiří, kde se konala eucharistická pobožnost, po ní průvod pokračoval Žerotínovým náměstím a ulicí Čs. armády (Wilsonovou) do farního kostela, kde byl ukončen chvalozpěvem Te Deum a svátostným požehnáním. Nejsvětější Svátost nesl děkan Cindler, asistovali P. Alois Havel a P. Jan Drexler, kaditelnici nesl a okuřoval P. Ferdinand Bílek. Baldachýn nesli starší ministranti Jiří Vaculík, Vozák, Hejda ml. a Kolář. O rok později 18. června 1969 byli na čestném místě v průvodu prvokomunikanti. Průvod 31. května 1970 s obvyklou trasou do kaple sv. Jiří, kde byla eucharistická pobožnost, byl opět na mnoho let posledním.

Přiložené fotografie pana Jiřího Vaculíka připomínají eucharistický průvod v roce 1968.                                             Zdeňka Mollinová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: