Úvodník - květen 2018

Moji milí.

Pohleďme na Pannu Marii, které zasvěcujeme právě začínající měsíc. Jeden z nejstarších důkazů synovské zbožnosti vůči Panně Marii nacházíme v modlitbě, kterou tak často pronášíme: „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“ Křesťané se k Panně Marii utíkají mnoha různými způsoby: navštěvují její poutní místa, setkávají se s jejími sochami a vyobrazeními v ulicích, v boji s pokušeními, v modlitbě svatého růžence… Obrací se na ni ve verších: Jak malé jehňátko daleko od ovčína, neznajíc nebezpečí dováděla jsem. Tys, nebes Královno, rukama mateřskýma však jako pastýřka vedlas mě životem,… Ty mi budeš neustále svítit na cestu.

(sv. Terezie z Lisieux).

 

Maria je pro nás vzorem věrnosti v každodennosti, v té největší obyčejnosti, za kterou nesklízíme žádný potlesk, ale děláme ji právě proto, že je to naše poslání – a děláme to z lásky. Posláním našeho života je přece co nejužší spojení s Bohem v lásce. Každé setkání s Marií znamená opětovné shledání s Ježíšem. Když budete hledat Marii, najdete Ježíše. Alespoň trochu pochopíte to, co je ukryto v jeho Božském Srdci, které je pokorné, ke kterému můžeme dospět v prostotě všedních dnů. Tento nevýslovný dar – možnost poznat Krista, obracet se k němu a milovat jej – má svůj počátek ve víře Panny Marie, na jejíž dokonalost poukazuje Alžběta. Už od nejstarších dob je Panna Maria uctívána pod názvem Bohorodička a věřící se v modlitbách utíkají pod její ochranu ve všech nebezpečích a potřebách. Panna Maria, naše Matka, se nevyznačovala podivuhodnými skutky. Z evangelia se nedozvídáme, že by konala zázraky za svého života zde na zemi. Inspirované texty nám o ní zanechali málo, velmi málo zmínek. Ve srovnání s ostatními ženami žila poměrně obvyklým životem ženy starající se o chod rodiny. Podivuhodné proroctví se však splnilo do písmene. Po dvacet století ji lidé všech pokolení a společenského postavení nazývali blahoslavenou: intelektuálové i lidé, kteří neumějí číst, králové, vojáci, řemeslníci, muži i ženy, lidé pokročilého věku i děti, které teprve začínají vydávat první hlásky…

Také my toto proroctví plníme: Zdrávas, Maria, milostiplná…, požehnaná ty mezi ženami…,

voláme k ní v hloubi srdce. Ach, Matko! Kéž by naše radost byla stejná jako radost Tvá… radost z Ježíšovy blízkosti v nás!

            P. Stanislav Čevela

 

 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: