Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

V liturgickém roce nacházíme se v době velikonoční, a proto v mateřské škole sv. Josefa zaznívá každodenně radostné ,,Vesel se Nebes Královno“ a ,,Aleluja.“ Děti zpívají s plným nasazením a nadšením…

V běžném kalendáři se pomalu blížíme ke konci školního roku. Naši předškoláci již prošli zápisem do 1. třídy a blíží se zápis do naší mateřské školy. Tento zápis se uskuteční 3. května 2018 od 10:00 do 16:00 (je možné se domluvit na základě telefonické nebo osobní dohody i na náhradním termínu).

Články o Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně jsou vždy malými střípky z celkového dění.

Rádi bychom proto čtenáře informovali blíže o výchovně vzdělávací práci v našem předškolním zařízení.

Charakteristikou Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je výchovné prostředí podporující rozvoj křesťanských hodnot, rozvíjení bratrské lásky, přátelství a pomoci, upevňování hodnotového systému na základě evangelních zásad (pravdy, dobra, lásky, sebepoznání, úcty, pokory, čistoty, tolerance). Jednotlivé katecheze vyplývají z liturgického roku.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně působí na celistvý rozvoj osobnosti dítěte ve vztahu kultury a víry.

 

Výchovně vzdělávací práce mateřské školy probíhá podle Školního vzdělávacího programu ,,Cesta,“ který vychází ze závazného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

·       Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně spolupracuje se Základní uměleckou školou v Kojetíně v oboru hudebním

·       Pravidelně probíhá v Mateřské škole ozdravný preventivní program v rámci projektu Zdravý úsměv

·       Do běžného režimu jsou zařazovány ,,logopedické chvilky“, zaměřené na rozvoj správné výslovnosti hlásek

·       Slovní zásoba českých slovíček je nenásilně obohacována o některá slova cizojazyčná- anglická, německá, ruská

·       Dětem je při práci přístupná informační a komunikační technologie /MultiBoard s dotykovým displejem/

·       Školní dvorek je vybaven novými herními prvky

·       V oblasti vytváření vztahu ke všemu živému /ke stvoření/ realizujeme prožitkové učení - návštěvy statku, péči o vlastní zahrádku, výlety do přírody, v letošním roce budeme pořádat první letní tábor s možností účasti našich ,,absolventů“

·       inspirace v ekologické oblasti čerpáme v rámci ekologických aktivit centra Sluňákov, kde jsme registrováni v projektu Mrkvička

·       Děti několikrát ročně navštěvují divadelní představení

·       Do MŠ přijíždí dvakrát ročně maňáskové divadélko

·       V MŠ probíhají čtvrtročně besedy o knihách s paní knihovnicí, na závěr roku pak děti společně navštěvují městskou knihovnu

·       Spolupracujeme s místní charitou v rámci příležitostných oslav a akcí

Průběžné informace o dění v Mateřské škole sv. Josefa jsou přístupné na webových stránkách www.cmsjosef.cz

Marie Přecechtělová

Druhy obsahu: