Jen tak ve stručnosti

Velikonoce

     Ještě se chci vrátit k slavení Velikonoc. Děkuji všem, kdo jste spolu se mnou slavili obřady velikonočního třídenní. Jsou to největší svátky v roce a společné slavení nám pomáhá více pocítit jejich obrovský význam. Také tím prožíváme a upevňuje se naše křesťanské společenství farnosti. Církev má být místem, kde nacházíme a prožíváme vztah ke Kristu. S Bohem se setkáváme ve vztazích, které máme jako křesťané k sobě navzájem.

     Děkuji nejen těm, kdo se podíleli na přípravě a průběhu obřadů, ale všem, kdo přišli a spojili se při společné modlitbě. Pro mne osobně je velmi důležité, že slavím Velikonoce se svojí farností, s lidmi které znám, mnozí jsou mi blízcí. Je to vrchol celého roku a děkuji, že jsem ho mohl prožít s Vámi.

 

Kaple sv. Jiří

     Měl jsem také radost ze slavnosti otevření nově opravené kaple sv. Jiří. Doufám, že se Vám kaple bude líbit. Věřím, že společné modlitby ji vdechnou duchovní atmosféru a bude místem, kde se lidé rádi přes léto zastaví ke chvíli rozjímání. Kaple bude otevřena na Noc kostelů, viz str. 6, a v září na Dny evropského kulturního dědictví, to budou příležitosti si ji prohlédnout.

     Dále bude kaple přes léto otevřena nejméně jednou týdně. V květnu v pondělí a čtvrtek tam budou májové pobožnosti, od června do září v pondělí společná modlitba růžence a v říjnu opět v pondělí a čtvrtek modlitba růžence. Začátek společných modliteb je vždy v 18:00.

     Děkuji všem, kdo se na opravě kaple jakkoliv podíleli. Až bude uzavřeno finanční vyúčtování, tak napíši konkrétní částky, ale to ještě chvíli potrvá, než doběhne vyúčtování posledních dotací. V této chvíli chci poděkovat naší technické administrátorce Aleně Pizúrové, která měla celou opravu kaple na starosti. Pán Bůh zaplať jí i všem ostatním dobrodincům naší kaple sv. Jiří.

 

Posezení na farní zahradě

     Všechny zvu ke společnému neformálnímu setkání na farní zahradě v Přerově v neděli 6. května 2018 od 15:00. Toto farní setkání je zároveň oslavou mých narozenin. Žádné dárky nejsou nutné, největší radost mi uděláte, když se aspoň na chvíli zastavíte. Na viděnou.

 

Obnova na Velehradě

     Pokud by se ještě někdo chtěl přidat k naší duchovní obnově na Velehradě 11. až 13. května 2018, tak se může přihlásit na Stojanově (www.stojanov.cz). Začátek obnovy je v pátek v 18:00 večeří a v 19:00 bude první promluva. Obnova je zaměřena na přípravu na biřmování a otevření se darům Ducha svatého. Účastnit se ji mohou nejen biřmovanci, ale každý, kdo chce prožít delší dobu ve ztišení a modlitbě.

 

Svatodušní vigilie

     Opět budeme slavit vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého. V sobotu 19. května 2018 začneme v 18:30 slavením mše svaté a v 19:30 budou následovat modlitby vigilie, prosby o dary Ducha svatého, zpěvy a adorace. Vigilie bude končit zhruba ve 22:00. Letnice jsou jedním z největších křesťanských svátků a modlitby vigilie jsou vhodným způsobem, jak tuto slavnost prožít. Všechny věřící zveme.

 

Biřmování v Přerově

     Udělování svátosti biřmování bude v Přerově v sobotu 2. června 2018 v 10:00. Ještě nevíme, který z biskupů přijede, ale termín už máme z arcibiskupství potvrzen. Na tuto slavnost zvu nejen biřmovance, kmotry a jejich rodiny. Přijďte všichni, kdo máte čas. Bylo by krásné, kdyby byly nejen plné lavice, ale kdyby věřící stáli také všude kolem. Přijďte se spojit v modlitbě za dary Ducha svatého pro naše mladé i dospělé biřmovance.

 

Pastorační kurz

     Už v minulém čísle časopisu jste našli první informace o připravovaném pastoračním kurzu děkanátu Přerov, který proběhne ve školním roce 2018 – 2019. Plánované termíny jednotlivých přednáškových setkání najdete na straně 3. Seznam témat přednášek je bohatý a zajímavý. Všem účast na kurzu doporučuji. Nejen těm, kdo se chtějí aktivněji zapojit do života svých farností, ale kurz doporučuji také těm, kdo chtějí prohloubit své náboženské znalosti. Je sice pravda, že dnes máme spoustu křesťanské literatury, rádio Proglas, televizi NOE a řadu informací najdete na internetu, ale většinou se člověk nepřinutí tuto bohatou nabídku využít a nedonutí se knihu otevřít a číst. Kurz je příležitostí, jak si naplánovat a absolvovat základní úvod do křesťanství.

     Přihlášky na kurz si můžete vyzvednout u svých farářů, případně v prodejně na faře v Přerově. O písemné přihlášení prosím také ty, kde se již na kurz přihlásili ústně. Neváhejte a přihlaste se co nejdříve, nejlépe do poloviny června, abychom mohli už před prázdninami mít představu, pro jak velkou skupinu kurz připravit. Děkujeme.                                                                                                                                                                                     P. Pavel Hofírek 

Druhy obsahu: