Přečetli jsme a doporučujeme

Slavení prvních pátků a sobot                           Pavel Havlát

„Naše křesťanská tradice nabízí ohromné množství pokladů Boží milosrdné lásky. Je to sám Bůh, který skrze své svaté upozorňuje, vyzývá a otevírá poklady milosti pro naši spásu. Jedním z těchto pokladů je slavení devíti prvních pátků v měsíci, zasvěcených smíru za všechny hříchy a rouhání, které se našemu Pánu dostává a také slavení prvních devíti sobot v měsíci, zasvěcených smíru za všechnu bolest, kterou lidé způsobují Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Smír, to je touha milujícího a vděčného srdce, odpovídat láskou na lásku.

Důležité je, že tuto pobožnost nám předkládá sám Pán Ježíš a Panna Maria, není to lidský výmysl. Na nás je, abychom toto božské pozvání s vírou a pokorou přijali, stali se radostí a útěchou Ježíšova a Mariina Srdce a věřili v hojná Pánova zaslíbení.

Slyšel jsem dost různých námitek, proti těmto i jiným pobožnostem, ale vždy jsem si říkal, že Bůh přece může jednat, jak sám chce. On je pánem života, může nabízet, zvát, slibovat, určovat a vždy je to dobré, pro nás dobré, i když to náš lidský omezený rozum třeba nemůže pochopit a naše slabá víra, tomu všemu uvěřit.“ (Na úvod, Pavel Havlát)

Mne například napadl příběh ze Starého zákona o veliteli vojska Námanovi Syrském a jeho uzdravení z malomocenství. Jistě měl o svém uzdravení jiné představy, než se sedmkrát ponořit do řeky Jordánu. Dokonce se i urazil a rozčílil, a přece nakonec na domluvu svých služebníků to učinil a byl uzdraven. Celý příběh nalezneme ve Druhé Knize Královské v páté kapitole.

Tato kniha obsahuje uvedení do historie obou pobožností. Nabízí pro každý první pátek a sobotu texty k zamyšlení a rozjímání. Jsou to myšlenky z různých promluv papeže Františka a modlitby vybrané z křesťanské tradice.

Knihu vydalo Kartuziánské nakladatelství Brno v roce 2017. Přeji duchovní užitek z této knihy.         Jaroslav Branžovský