Přečetli jsme a doporučujeme

Mlčet nestačí                         Raymond Leo kardinál Burke

Kardinál Burke působil jako biskup v La Crosse na americkém Středozápadě, jako arcibiskup v Saint Louis a roku 2010 byl Benediktem XVI. přijat do kolegia kardinálů. V roce 1975 byl papežem Pavlem VI. vysvěcen v římské bazilice sv. Petra na kněze a 6. ledna 1995 jej papež Jan Pavel II. tamtéž vysvětil na biskupa.

Otec kardinál v knize, která je knižním rozhovorem, vzpomíná na své dětství a mládí. Rodinný život, žitá víra rodičů jej ovlivnila v jeho rozhodnutí být knězem. Pochází z rodiny irských a anglických přistěhovalců. „Velkou lásku k Pánu jsem zakusil v rodině. Již tehdy jsem hluboce lnul k Církvi. Život v Církvi nám byl zdrojem každodenního života. Věděli jsme, že jsme součástí větší rodiny, než je ta naše: farnosti, diecéze, a také univerzální Církve. Byli jsme součástí Církve rozšířené po celém světě.“ „Podle mě je definice Církve velmi prostá. Církev je Kristus žijící mezi námi, je to Kristus oslavený, který nás volá a shromažďuje. Skrze své služebníky nás učí pravdám víry a živí nás svátostmi, modlitbou a bohoslužbou. Vede nás skrze křesťanské ctnosti.“

Dotýká se také problémů, kterým čelí křesťané dnes: zesvětštění, chápání mše svaté, vztah k islámu, genderová filozofie, rodinný život, předmanželský život, rozvody. S rozvody souvisí také otázka platnosti manželství a případné prohlášení o jeho neplatnosti od počátku. Klade důraz na určitý řád a pravidelnost života z víry v rodině. Doporučuje např. společnou modlitbu, určitý koutek, místo v domě, bytě upraveném pro modlitbu. Připomíná trochu pozapomenuté modlitby – večerní zpytování svědomí, úctu k andělu strážnému, modlitbu za dobrou smrt, a další.

Věnuje se také angažovaností laiků v politice a upozorňuje na důležitost jejich účasti na posvátné liturgii a osobní i společné modlitbě. „Křesťanský život je svou podstatou misijní. Když poznáme velkou radost pramenící ze vztahu s Kristem, je nemožné nechtít ji sdílet s druhými. Myslím např. na svatou Terezii z Lisieux. I v klášterním životě si uchovala nesmírně misijního ducha. Myslela na Indii, na misionáře, kteří hlásají evangelium v nejvzdálenějších končinách světa. Tak musíme uvažovat i my: pro nás je misijní území zde, ve světě, který už není opravdu křesťanský.“ Ale je třeba také čerpat inspiraci a sílu přinášet Krista. Otec kardinál je znám podporou rodin, ochrany lidského života od početí a také tradiční liturgie. Knihu vydalo nakladatelství Hesperion v roce 2017.

Přeji hezké čtení.                                   Jaroslav Branžovský

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: