Dar farnosti je možné odečíst od základu daně

Život farnosti, pastorační aktivity, opravy kostelů a far, režijní náklady apod. to vše je financováno ze sbírek a darů farníků. Jen díky těmto darům může farnost fungovat. Prosíme tedy o Vaši finanční podporu.

Svůj dar můžete předat osobně v kostele či na faře v Přerově nebo poslat převodem na naše farní účty.

Farnost Přerov: 227949536 / 0300
pro příjem darů nebo běžný účet 1057199 / 0300
Farnost Předmostí: 1057201 / 0300

Na přijatý dar vystavíme potvrzení, které je možné použít jako doklad k uplatnění odečtu ze základu daně z příjmu. Také je možné se dohodnout na konkrétním účelu daru např. oprava fary či provoz Sonus.

Pro firmy může být zajímavá i možnost reklamy např. na těchto našich farních stránkách nebo v našem časopisu.

Podrobnou citaci zákona uvádíme v závěru článku. Zjednodušeně řečeno: Dar musí být minimálně 1.000,- Kč (u právnických osob 2.000,- Kč). Daňové přiznání pak člověk podává sám nebo ve většině případů jeho zaměstnavatel a proto je třeba doklad o daru předat mzdové účetní. Darovaná částka se odečítá ze základu daně, což znamená snížení daně zhruba o 10% darované částky u fyzických osob.

Příklad: Člověk daruje farnosti částku 15.000,- Kč. Doklad o daru předá mzdové účetní svého zaměstnavatele. Daň z příjmu mu byla strhávána každý měsíc z hrubé mzdy a tak při konečném ročním vyúčtování se mu vrátí asi 1.500,- Kč. Dá se říct, že člověk daroval farnosti 13.500,- Kč a stát daroval farnosti 1.500,- Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit telefonicky: 581 217 079 nebo emailem: posta@farnostprerov.cz

Za Vaši podporu předem děkujeme.

- - - - -

ZÁKON 586/1992 Sb. O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

 
Část první: Daň z příjmů fyzických osob
§ 15 Nezdanitelná část základu daně

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

Část druhá: Daň z příjmů právnických osob
§ 20 Základ daně a položky snižující základ daně

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: