O křesťanské akademii

Milí čtenáři,

před třemi roky (2014) jsem se v listopadovém čísle tohoto časopisu zabýval historií vzniku Křesťanské akademie, od prvních akademických týdnů organizovaných P. PhDr. Metodějem Habáněm OP za první republiky, přes jejich exilové pokračování PhDr. Vladimíra Neuwirtha v Hünfeldu u Fuldy v SRN, až po založení České křesťanské akademie Prof. ThDr. Josefem Zvěřinou v Praze na začátku r. 1990. Dnes bych rád navázal pohledem na rozvíjení činnosti Křesťanské akademie v Přerově.

Začátek devadesátých let minulého století byl dobou radostné naděje a očekávání svobodného života v demokracii. Křesťané si však uvědomovali hlubokou propast, kterou padesátiletý kulturní přeryv totalitních režimů způsobil v duchovní sféře lidského života. Pro obnovení svobodné občanské společnosti bylo třeba zakládat spolky, které by svou činností s kulturně vzdělávacím obsahem vyvedly křesťanskou víru z ghetta na okraji společnosti.

To byly myšlenky, které přiměly Ing. Františka Kopečného a Ing. Emanuela Matyáše svolat dne 27. ledna 1993 na faře v Přerově ustavující setkání Křesťanské akademie: „Napadla nás myšlenka založit zde v Přerově křesťanskou akademii – neformální společenství lidí, kteří si uvědomují současnou situaci a chtějí navázat na vše dobré, co se v kulturním a duchovním směru vykonalo a tak přispět k jeho dalšímu rozvoji.“  Říká se v úvodním provolání ustavujícího setkání. Velkou inspirací byly Akademické týdny, které v době letních prázdnin od roku 1991 organizoval profesor náchodského gymnázia P. Jaroslav Knittl.

Počáteční nadšení však naráželo na nevelký zájem veřejnosti. Ing. Kopečný si k práci pro Křesťanskou akademii navíc převzal, po nemocném Františkovi Adamíkovi, také vedení české pobočky mezinárodní organizace křesťanské solidarity CSI. Činnost Křesťanské akademie v Přerově tedy postupně ustávala. Zároveň však bylo zřejmé, jaká je škoda této nevyužité možnosti, zvlášť když od roku 1997 přerovská farnost disponovala vhodnými prostorami pro přednáškovou činnost v novém pastoračním centru Sonus.

Přesně po deseti letech od původního založení byla dne 27. ledna 2003 svolána schůzka pro obnovení činnosti: „Již téměř 10 let působí s přestávkami v našem městě Křesťanská akademie. Považujeme za účelné v její činnosti pokračovat. Cítíme potřebu pracovat na duchovním rozměru našeho města a svém vlastním růstu.“ Stálo na pozvánce. Na schůzce se sešli Dr. Božena Macků, Ing. František Kopečný a Libor Kratochvíla. Kromě programu na první pololetí byla na schůzce projednána vhodnost spolupráce s velkými organizacemi, jakými byly Česká a Moravsko-slezská křesťanská akademie.

Ing. Kopečný tedy písemně požádal Českou křesťanskou akademii v Praze o spolupráci a pomoc při organizování odborných přednášek. Bylo mu sděleno, že tyto záležitosti si každá místní skupina ČKA sjednává sama a oni mohou pouze pomoci se zprostředkováním kontaktů na některé osobnosti. Dále mu bylo nabídnuto buď individuální členství v ČKA, nebo za předpokladu ustavení tříčlenného výboru, možnost založení místní skupiny ČKA v Přerově, kterou by pak schválil akademický výbor v Praze. Byla zvolena druhá možnost a dne 21. června 2003 AV ČKA schválil založení místní skupiny v Přerově ve složení výboru: Ing. František Kopečný, PaedDr. Rostislav Dočkal a Petr Nohel – který tenkrát ještě studoval na pedagogické fakultě v Olomouci.

Dalšími členy se stali – Jiří Gomola, JUDr. Bohumil Mužík, MUDr. Rudolf Plhal, Libor Kratochvíla a Mgr. Roman Michalčík.

Ing. Kopečný se stal také členem Moravsko-slezské křesťanské akademie, ale tady se projevila nevýhoda existence dvou stejných organizací, neboť nebylo možné pořádat akce pod hlavičkou obou národních křesťanských akademií.

Po dosažení věku 70 let Ing. Kopečný cítil, že na množství aktivit, které vykonává, mu ubývají síly. Vedení organizace CSI a vydávání jejího časopisu proto převzal jeho zeť Ing. Julius Kahanec v Novém Městě nad Metují. Ten zde dnes řídí také organizaci Akademických týdnů, která pracuje s téměř milionovým ročním rozpočtem.

V červnu 2009 se předsedou místní skupiny ČKA v Přerově stal Ing. Pavel Bernard. Avšak také on byl brzy přetížen náročnými pracovními úkoly a svým doktorantským studiem. V prosinci 2013 tedy svou funkci v přerovské ČKA předal Mgr. Kamilovi Šromotovi.

Od roku 2003 vystoupilo v přerovské ČKA množství přednášejících. Jmenujme např. biologa a spisovatele P. Marka ORCO Váchu, Ing. Františka Mikeše Ph.D., Doc. ThLic. Mgr. Damiána Němce OP, ekologa a arcidiecésního kampanologa RNDr. Mgr. Františka Johna Ph.D., ThDr. Františka Kunetku Th.D. Mezi nejoblíbenější patřily cestopisné přednášky spirituála olomouckého kněžského semináře P. Jana Linharta. Přednášky se většinou konaly v centru Sonus. Pouze Dr. Jiří Grygar a prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc. přednášeli v aule gymnázia Jakuba Škody. Velký mediální zájem vzbudila přednáška ředitelky rádia Svobodná Evropa Olgy Kopecké-Valeské: „Etika v médiích“, kterou uváděl PaedDr. Rostislav Dočkal. Dvacáté výročí vysílání radia Proglas oslavil zpravodaj Filip Breindl přednáškou „Za misiemi na všech kontinentech“.

Byl učiněn pokus otevřít i literární témata: Představit náročnou poezii Jiřího Ortena, zapomenuté dílo Václava Prokůpka, nebo krásný večer autorského čtení duchovní poezie kolínské básnířky PhDr. Evy Šulcové: Tančící zrnko prachu. Avšak teprve večer věnovaný 400. výročí od úmrtí Williama Shake-speara (Drama rozlomené doby) vzbudil větší zájem lidí.

Kromě přednášek a promítání filmů ČKA uspořádala také několik výstav: V únoru 2014 to byla výstava dokumentárních fotografií prof. Mgr. J. Štreita „Brána naděje“, která se uskutečnila ve vestibulu kina Hvězda. Při vernisáži této výstavy zde zazpívala japonská operní pěvkyně Nao Higano a prof. Štreit vyprávěl o historii vzniku jednotlivých snímků. Další výstava v těchto prostorách se konala na konci dubna 2015 k 70. výročí konce II. sv. války. Byla věnována pronásledování židovských rodin nacisty. V kině pak proběhlo promítání filmu „Deník Otty Wolfa a jeho rodiny“ pro žáky přerovských škol. Po filmu následovala beseda s pamětníky o skrývání židovské rodiny Wolfových v Tršicích během války. Třetí výstava se uskutečnila v parku u kostela v Penčicích v rámci akce Noc kostelů 2016. Byla věnována představení ČKA veřejnosti a činnosti v Přerově.

Tímto stručným seznámením bych chtěl vzdát hold nestorovi Křesťanské akademie v Přerově, Ing. Františkovi Kopečnému, který svým neustálým hledáním nových cest může být příkladem všem angažovaným křesťanským laikům.

Kamil Šromota

Druhy obsahu: