Slovo z Charity

Drazí farníci z Přerova i z ostatních farností,

chci Vám poděkovat za Vaši podporu a zájem ve dnech 10. a 11. října, kdy jsme si připomínali 20 let od vzniku Oblastní charity Přerov. Moc si vážíme Vaší účasti v obou dnech. Mohli jsme tak společně vzpomínat a děkovat za Boží vedení a odvahu těch, kteří v roce 1992 charitu v Přerově založili. Ve středu 10.10. probíhala beseda se zakladateli. Na začátku nás pozdravili hosté, např. otec Pavel Hofírek, tajemník magistrátu Ing. Jiří Bakalík a bránu do vzpomínek nám pootevřel otec Josef Lambor, který společně s farníky charitu založil. Na úplné začátky vzpomínala první předsedkyně charity paní Ludmila Mazáková společně s paní Editou Holbovou. Charitní činnost byla především založena na dobrovolnictví, o kterém nám přišli vyprávět paní Punčochářová a paní Hučínová. Obě se starají o charitní šatník v Předmostí dodnes. Je tomu již dvacet let, co pravidelně do šatníku přicházejí a pomáhají, patří jim za to velký dík a obdiv. Je to pro naši charitu živé spojení se začátky. O svědectví činnosti zdravotní sestry se s námi podělila paní Marta Šmídová. A pak už vzpomínala na další etapu v Oblastní charitě Přerov první dobrovolná ředitelka paní Jana Zavadilová, která s námi dosud spolupracuje v projektu Setkávání seniorů SPOLU. Na své působení v přerovské charitě zavzpomínal i pan Jan Tomiga a na závěr besedy pak současní vedoucí jednotlivých středisek představili dnešní charitu. Program obohatilo milé vystoupení přerovské scholy. Vím, že jsme nemohli osobně poděkovat a dát prostor všem, kdo se o vznik a chod charity zasloužili, přesto Vám upřímně děkujeme a přimlouváme se u Pána i za ty, kteří už mezi námi nejsou. V předsálí byla na panelech připravena prezentace jednotlivých zařízení a malé ohlédnutí do minulých let. Další část patřila neformálnímu setkání s občerstvením, které připravili pracovníci charity.

Ve čtvrtek jsme slavnostní mší svatou společně s Otcem arcibiskupem mohli děkovat za 20 let činnosti charity. Chci poděkovat za krásný zpěv sboru, který vedla paní Jana Žatecká a účinkovali v něm zpěváci z obou sborů přerovské farnosti i zaměstnanci charity. Po skončení mše svaté zazněly první písně v podání Hanáckého mužského sboru Rovina a proběhly pozdravy otce Pavla a hostů. Přišel nás povzbudit prezident Arcidiecézní charity Olomouc otec Bohumír Vitásek a náměstek přerovského primátora Mgr. Dušan Hluzín. Během koncertu zazněly také skladby na varhany a žestě, v podání mladých umělců z přerovské farnosti, pod vedením Martina Kordase. Po skončení bylo moc milé se s Vámi všemi setkat na Sonusu, kde pracovníci charity připravili občerstvení. Věřím, že i Vy budete rádi vzpomínat na tyto dny, kdy jsme se mohli vzájemně podpořit a děkovat za společné charitní dílo. Děkuji také všem zaměstnancům charity, kteří se aktivně zapojili do příprav slavností a zvláště chci poděkovat p. Martině Krejčířové, která koordinaci těchto činností zajišťovala. Moc si vážím pomoci otce Pavla Hofírka, který s námi oslavy trpělivě připravoval. Děkujeme. Za pracovníky Oblastní charity Přerov za vše děkuje a o modlitby za charitu prosí                           Marta Šťastná

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: