Pouť seniorů na Velehrad

Po čtrnácti letech jsme se 2. června 2012 vydali na již 17. pouť seniorů opět do poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad. Tentokrát v sobotu, protože jen v tento den je mše svatá i v 9 hodin, takže se na ni dá z Přerova vhodně dopravit. Vyjelo nás 17 vlakem v 7:24 hod. a po půl hodinovém čekání ve Starém Městě u Uherského Hradiště jsme se autobusem přepravili na velehradské náměstí krátce před devátou hodinou.

Do baziliky jsme vcházeli již za zvuků varhan. Ale měli jsme dosti času usadit se vpředu před obětním stolem. Pan farář měl totiž delší, ale zajímavý úvod o pravé lásce k Bohu a bližnímu. Zde se k nám připojili i ti, co přijeli autem. Uvítal nás překrásně vyzdobený presbytář i celý kostel, kde lešení už je jen v zadní části, připravený na nedělní první svaté přijímaní.

Mše svatá, i když bez předběžné domluvy, byla pravá poutní se zpěvem mariánské písně, zpěvem ordinaria i žalmu.

Po mši svaté jsme se sešli a pomodlili u hrobek pana kardinála Tomáše ŠpidlIka a arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Zde nám také pan PaedDr.Rostislav Dočkal zasvěceně a zajímavě pohovořil o jejich životě, působení a díle.

Ti, kdo nebyli v poslední době na Velehradě, byli překvapeni změnou celého prostoru před bazilikou. Oprava je už před dokončením. Je to podstatná proměna proti dřívějšímu stavu, jak to vidíme už jen na starších pohlednicích (viz obrázek). Zmizely i stánky s občerstvením v průchodu k silnici ke hřbitovu. Vznikl však nový areál s informačním centrem, prodejnou i občerstvením pro poutníky a turisty.

Většina z nás se vypravila na nedaleký hřbitov, kde jsme se pomodlili u hrobu Mons. Šrámka, u kněžských hrobů jezuitů a u hrobu řádových sester. Obdivovali jsme vzorně upravené hroby i prostranství.

V poledne jsme se sešli na nádvoří u baziliky a před obrazem P. Marie s Ježíškem, na průčelí zadní budovy, jsme se společně pomodlili Anděl Páně, též za nemocné, kteří s námi nemohli na pouť, za přerovské děti, mládež, za naše kněze a jáhny, kteří se připravují na kněžské svěcení. V bazilice začala totiž ve 12 hodin pravá moravská svatba s množstvím svatebních hostů. Takže jsme mnozí neodolali a části obřadu až po svatební kázání se také zúčastnili.

Domů jsme se vraceli ve 13 hodin přeplněným autobusem. Mladší nás však všechny pustili sednout. Ze Starého Města nám za 10 minut odjížděl vlak do Přerova a ve 14:20 hodin jsme už byli doma. Za celou dobu naší pouti jsme, ač strašeni předpovědí počasí, nepotřebovali deštník. Takže vedle duchovních prožitků jsme měli radost i z příhodného počasí.

František Menc

Druhy obsahu: