1. 6. 12 NOC KOSTELŮ

Již podruhé tato akce proběhne také v Přerově. Jedná se nejen o celonárodní akci, ale též mezinárodní, protože probíhá také na Slovensku, v Rakousku, Německu a Nizozemí.

Cílem této akce není pouze prezentování kostela jako takového, ale mělo by jít také o prezentaci křesťanství skrze živé farní společenství, jehož přirozeným centrem je kostel. Akce, které předchází rozsáhlá reklamní kampaň, se snaží pozvat do kostela lidi, kteří se neodváží přijít na klasické bohoslužby a „kostelové“ akce. Proto je třeba tomuto cíli přizpůsobit také program. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

V Přerově tato akce probíhá ve všech katolických kostelech, ale také v kostele evangelickém a husitském a v pravoslavném chrámu. Protože má jít mimo jiné o lidský kontakt, bylo by dobré, aby se lidé z farností zapojili a byli ochotní „být při tom“. Nejde o to vytvářet kdovíjaký kulturní program, ale být k dispozici a být ochotní se bavit s lidmi, když už o nějaký rozhovor budou mít zájem. Nejde o to dávat kázání, vykládat katechismus a všemožná dogmata. Jde spíš o to, vydat svědectví svoji osobní víry. Čemu a hlavně Komu jsem já uvěřil/uvěřila. Proč, co z toho mám, co mi to přináší. Oslovit, seznámit, nevnucovat. Samozřejmě, že v rámci programu je také potřeba nasazených lidí, kteří budou ochotní přiložit k dílu také ruce a pomoci s organizací. 

Setkání ochotných spolupracovníků bezprostředně před akcí je naplánováno na pondělí 21. května v 19:00 na faře v Přerově. Zde bychom domlouvali konkrétní úkoly a konkrétní služby. Zváni jsou všichni, kdo chtějí naplňovat Ježíšovu výzvu: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“

P. Libor Churý

Kaple sv. Jiří                                     kaple je otevřena od 20:00 do 22:00

 20:00 – 20:45 Střípky z historie kaple - paní Zdeňka Mollinová 20:45 – 22:00 možnost soukromé prohlídky a ztišení   

Kostel sv. Michala                          kostel je otevřený od 19:00 do 23:00

 19:00 – 20:00 možnost soukromé prohlídky a ztišení 20:00 – 20:45 Po stopách první církve - Biblické čtení Skutků apoštolů 21:00 – 21:30 Chvíle s varhanami - hraje Martin Kordas.  22:00 – 23:00 Střípky z historie kostela - paní Zdeňka Mollinová   

Kostel sv. Vavřince                         kostel je otevřený od 18:00 do 24:00

 18:00 – 18:25  Modlitba zpěvem - zpívá přerovská schola dospělých 18:30 – 19:15 Komentovaná mše svatá 20:00 – 20:45 Zpíváme Bohu - pásmo přerovské scholy Boží Bang 21:00 – 21:45 Střípky z historie kostela - paní Zdeňka Mollinová 22:00 – 22:45 Radostná zpráva - čtení evangelia podle Marka  23:00 – 23:30 Křesťan a majetek - zamyšlení otce děkana Pavla Hofírka 23:50 – 24:00 Varhanní hudba v nočním tichu   

Kostel sv. Maří Magdalény                      kostel je otevřený od 19:00 do 23:00

 19:00 – 19:45  Střípky z historie kostela - paní Zdeňka Mollinová 20:00 – 20:30  Chvalte Hospodina v jeho svatyni - zpívá sbor farnosti Předmostí 20:40 – 21:00  Malá prohlídka - procházka kostelem s Kateřinou Vondrovou 21:00 – 21:30 Chrámová hudba - hraje Jana Lukášová Pavlíčková a Jana Žatecká 21:40 – 22:00 Malá prohlídka - procházka kostelem s Kateřinou Vondrovou 22:00 – 23:00 Zpěvy z Taizé - meditativní slovo a zpěv v podání farního sboru   

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje    otevřen od 19:00 do 23:00

 19:00 – 23:00 Heydrichiáda - konečné řešení. Výstava o obětech pravoslavné                               církve v souvislosti s heydrichiádou   

Kostel Českobratrské církve evangelické    otevřen od 18:00 do 24:00

 18:00 – 18:10 Úvod - Zahájení Noci kostelů farářem Petrem Kulíkem 18:10 – 18:30 Chválíme Boha s nejmenšími - vystoupení dětí z CMŠ v Přerově 18:30 – 19:15 Křesťanské songy v podání Noemi Kulíkové a Jakuba Dvorského 19:30 – 20:00 Workshop ADD Gospelu Přerov 20:00 – 20:30 1. prohlídka s průvodci 20:30 – 22:00  Koncert ADD Gospel Přerov 22:00 – 22:30 2. prohlídka s průvodci 22:30 – 23:15 Varhanní hudba - hraje Martin Kordas 23:15 – 23:45 3. prohlídka s průvodci 23:45 – 00:00 Závěr v průběhu večera se můžete těšit také na různé workshopy.   

Církev československá husitská

 – Sbor Jana Blahoslava      kostel je otevřený od 18:00 do 23:00 18.00   Koncert Pěveckého sboru Gymnázia Jakuba Škody
19.30   Recitál písní a svědectví o životě        Libor Palička
21.00   Mistr Jan Hus, Slovo o Pravdě,           doprovodný program
22.00   Příběhy pro potěchu duše, modlitba
23.00   Závěr  

Druhy obsahu: