Koncert v Říkovicích

 Dne 2. ledna ve 14 hodin se uskutečnil v chrámu Páně sv. Anny v Říkovicích IV. benefiční koncert. Výtěžek z tohoto koncertu je věnován na opravu farních varhan, které byly obnoveny po padesáti letech roku 2009. Na koncertě zazněly světoznámé skladby, jako je slavnostní Te Deum od M. A. Charpentiera, Stille Nacht, heilige Nacht od Franze Grubera, nebo tradiční české koledy. Písně doprovázely dvě trumpety, tuba a varhany. Díky patří Vítku Adamíkovi, Ondřeji Fojtů a Václavu Slivkovi, kteří na koncertě vystupovali a především Vám všem, kteří jste se zúčastnili.

Přečetli jsme a doporučujeme

 Zápisník potulného kazatele                   Max Kašparů

Světec měsíce - Svatá Josefína Bakhita, řeholnice

Narodila se v muslimské rodině v Súdánu. Při práci na poli jako malá dívka byla unesena a prodána do otroctví. Byla několikrát prodávána na trzích s otroky a zažila mnoho tělesného i duševního utrpení. Když se dostala do rodiny italského konzula Kalista Legnaniho, začalo se s ní nakládat důstojně. Později se dostala s rodinou nového pána do Itálie a vykoupená z otroctví se stala pěstounkou v rodině jejich přátel. U sester kanosiánek v Benátkách se setkala s Bohem. Po katechumenátu přijala v lednu 1890 křest a nové jméno Josefína. Složila sliby v Kongregaci sv. Magdalény z Canossy.

Betlémští pastýři

 

Na svátek Narození Páně 25.12.2010 se ve farnosti Říkovice konalo vánoční představení Betlémští pastýři.

K potěšení Jezulátka, děvčátko Klárka vyzvala děti, aby si zahrály na pastýře. A tak hra začala.

Představujeme vám nového kazatele ČCE

Vážení a milí čtenáři, chtěli bychom Vám představit nového laického kazatele ČCE, přerovského kurátora, pana Vladimíra Doška.

Řekněte nám něco o sobě. Kdo jste, odkud pocházíte, co děláte?

Lednové ekumenické modlitby za jednotu křesťanů

„Něco se děje.“ Milí přátelé v Kristu, touto větou komentoval jeden bratr celkovou atmosféru lednových Ekumenických modliteb za jednotu křesťanů, které se uskutečnily v našem městě ve dnech 10. - 12. 1. 2011 (v prostorách AS, ČCE a CČSH).

Dávám mu za pravdu: Něco se skutečně děje. Děje se, uskutečňuje se niterná prosba vycházející přímo z Ježíšova srdce: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi dal mně, aby byli jedno jako my.“ (Jan 17,11).

Tříkrálová sbírka 2011

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí 670 905 Kč, což je o 45 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 151 skupinek ze 36 obcí. V samotném Přerově koledovalo 41 skupinek a výtěžek činil 127 293Kč, tj. o 33 tisíc víc než vloni. Celkem se v olomoucké diecézi vybralo cca 19 913 000 Kč a za celou Českou republiku 51 861 000 Kč.

Která víra je ta pravá?

Od doby, kdy člověk vynalezl písmo, máme doklady, že v něco věřil. Součástí každé víry bylo i přesvědčení, že právě ona víra je ta jediná a pravá.

Všechny dnes opuštěné věrouky byly jako nesprávné a škodlivé zavrženy. Z čeho tedy plyne přesvědčení dnešních stoupenců víry, že tato víra rovněž není nesprávná a škodlivá?

 

"Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře"

Tato slova apoštola svatého Pavla se stala mottem celosvětového setkání mládeže, které se uskuteční tento rok v srpnu ve španělském městě Madrid. A tak se můžeme zamyslet nad těmito slovy a popřemýšlet, co pro nás znamenají.

Můžem ti sloužit...

„...vzdáváme díky za to, že můžem stát před tebou a můžem ti sloužit...“ Cože? vytrhl se můj duch z obvyklé „mešní letargie“. Za co že to mám vzdávat dík? Že můžu stát před Hospodinem a můžu mu sloužit, zopakovala mi vnímající část mozku. Tak to mě teda nikdy nenapadlo!

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku