Přečetli jsme a doporučujeme

Z pláště a dalmatiky                      Max Kašparů

Světec měsíce - Svatý Bernardin Sienský, kněz

Narodil se roku 1380 ve střední Itálii v kraji u Sieny. Po studiích práva a uzdravení z nemoci, kterou se nakazil při ošetřování nemocných morem, vstoupil do františkánského řádu a stal se knězem. Základem jeho duchovního života byla bohoslužba a úcta k Panně Marii. Byl vynikajícím lidovým kazatelem a šiřitelem úcty ke jménu Ježíš po celé Itálii. Zřekl se všeho a hledal jen Boha. Nemluvil o pohromách, zvěstujících konec světa, jak bylo tehdy zvykem, ale především o Kristově Božské lásce. Nařčen býval z bludařství, ale vždy byla uznána jeho nevina.

Ministrantský výlet do stověžaté matičky Prahy

Konal se ve dnech 8. – 10. dubna 2011. Našim hostitelem stal přerovský rodák P. Petr Petřivalský OFMCap. Jak se ministrantům pobyt líbil, posuďte sami.                                                        (Redakčně neupraveno a neopraveno) 

Biřmovanci v Pačlavicích

Ve dnech 2. – 4. dubna se uskutečnila soukromá akce v Pačlavicích. Účastníky mohli být pouze ti, kteří se připravují na biřmování. Já jsem měl tu čest se účastnit. (VA) Dorazili jsme do rozlehlé fary, kde se pořádají i letní tábory. Společnost nám tu dělali kromě kněze i 3 slečny, které nám připravovaly tu zábavnější část našeho programu. Nejdříve jsme si rozdělili pokoje. (anonym1) Fara byla prostorná a ve vyhřívaných místnostech i útulná. V pokojích byly postele, což mě překvapilo. (ZF) Na faře byla zima a ty postele taky za moc nestály.

Kříž

Velikonoční beránek byl připraven. Když ho opatrně sdělávali z rožně, všichni zvolali: „Není Boha mimo Hospodina!“

Apoštolové nebyli stejně jako ostatní tehdejší obyvatelé Pa-lestiny vysokého vzrůstu, jen Petr je převyšoval. Nosili bílý šat s červeným lemem, všichni až na mladého Jana měli vousy nebo plnovous a nestříhané vlasy. Velel tak Zákon, který před touto marnivostí varoval. Většina z nich slyšela na dvě jména, druhé jim dal Ježíš. Ve třech případech se to trochu pletlo: byli dva Jakubové, Šimonové a Judové.

Několik vět k existenci.....

...k existenci „milostné kaple Třikrát podivuhodné Matky, vítězné Královny Schönstattské“

Na mnoha místech světa jsou kostely a kapličky, zasvěcené „Třikrát podivuhodné Matce Schönstattské“. Původní svatyňka z roku 1947 byla církevně uznaná jako poutní místo a nachází se ve Vallendaru u Koblence nad Rýnem – a je zároveň střediskem mezinárodního Schönstattského apoštolského hnutí.

NOC KOSTELŮ 27.05.11

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti, citlivosti a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, a zprostředkovat pozitivní zkušenost s církví.

Noc kostelů 2011 je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

Putování - Provodov

Tentokrát se cílem našeho putování stane místo poměrně mladé, ne příliš velké, situované v malebné krajině Vizovických vrchů – kostel Panny Marie Sněžné v Provodově.

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu

Pokoj a dobro.

Tímto pozdravem se po vzoru sv. Františka pozdravují jeho následovníci, mezi které patří také bratři a sestry z františkánského řádu sekulárního, tedy „světského“, scházející se v prostředí naší farnosti v současné době v počtu patnácti členů.

Rosteme ve víře - liturgika

 Úloha smyslů při liturgii

Člověk zakouší svět pomocí smyslů, ale také se jimi vyjadřuje:

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku