Stránka pro mládež

Modlitby mládeže

Zápisky ze svaté země

Díky tomu, že jsme tu tvořili jakési společenství, ať už s Janem, nebo ostatními mladými lidmi, kteří tu pracovali jako dobrovolníci, nebo studenti, tak jsem se zamyslel nad vztahy mezi lidmi.

Uvědomoval jsem si, jak je důležité mít vztahy s druhými lidmi. Že se ve vztahu můžeme vzájemně obohacovat, pomáhat si, být si oporou, držet se, nebo vzájemně „obrušovat hrany“. Lidské vztahy jsou ale mnohdy nestálé – vyvíjí se, bývají přerušené odloučením...

Poděkování

Velké poděkování patří našemu děkanovi otci Pavlu Hofírkovi, který 15. ledna 2012 uspořádal setkání biřmovanců z roku 2004 na Sonusu v Přerově.

Bylo to milé setkání a vzpomínání na tento pro nás biřmovance velký den. Setkání se zú-častnili také P. Jaroslav Kníchal a P. Ondřej Jirout, kteří si na nás také udělali čas.

Po úvodním připomenutí průběhu přípravy a samotného biřmování se vytvořila velmi srdečná a přátelská atmosféra při vzpomínkách jednotlivých biřmovanců.

Sv. Alexius a druhové

Kolem roku 1233 se sedm vážených občanů italské Florencie usídlilo nedaleko města na horu Monte Senario, s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Už dříve se stali členy jednoho mariánského sdružení, které podporovalo sirotky, zajatce, chudé a nemocné. Chtěli zasvětit svůj život Bohu a službě potřebným lidem. Dohodli se, že rozdělí svůj majetek chudým a společně odejdou do ústraní žít poustevnickým životem s rozjímáním o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho Matky.

Přečetli jsme a doporučujeme

Kněžské osobnosti        Jan Graubner

Medailony kněží olomoucké arcidiecéze 20. století

Slovo pro každého 2012

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Živý Betlém

Jako každoročně, tak i letos se na náměstí T. G. Masaryka v Přerově konal ve 4. adventní neděli Živý Betlém, který nacvičili děti, mládež i dospělí z naší farnosti pod vedením Libuše Calábkové.

Úvodník - Leden 2012

Bratři a sestry,

Pozdrav ze semináře

Drazí farníci,

rád bych Vám opět v těchto Pozdravech přiblížil dění v semináři.

Na začátku listopadu jsme v semináři slavili přijetí našich devíti bratrů bohoslovců mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Jde o slavnostní obřad, kdy kandidát veřejně před biskupem projeví vůli přijmout svátostné svěcení, aby tak mohl sloužit Bohu a Církvi. K tomuto obřadu přistupují zpravidla bohoslovci v třetím ročníku.

Ve vlkošském chrámu zpíval Moravan

Ve Vlkoši v době adventu a Vánoc sloužil chrám sv. Prokopa nejen věř-cím, ale i ostatním občanům jako koncertní dům. Před Vánocemi s velkým úspěchem vystupovali žáci zdejší hudební školy s pásmem adventních skladeb i koled. Na to, že se připravují ve stísněných prostorách v knihovně budovy školy, byl jejich výkon přijat s velkým potěšením od všech posluchačů zcela zaplněného kostela.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku