Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry, 

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po  větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát  a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám  v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.  

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě  slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali  do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění  modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale  i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně  pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. 

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý  a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme  milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás.  Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha,  který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce  skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém,  abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých  blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří  vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování.  Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní  nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky  přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět  ke své první Lásce, k Bohu.  

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho  darů 

Vaši biskupové

Praha, 20. listopadu 2020

Online vysílání nedělní mše svaté 20. prosince 2020

Milí farníci,

z důvodu přetrvávajících opatření proti šíření koronaviru budeme i nadále v Přerově zajišťovat přenosy nedělních mší svatých z kostela svatého Vavřince. Přímý přenos mše svaté z kostela sv. Vavřince v neděli 20. prosince v 10 hodin bude možné sledovat prostřednictvím YouTube naší farnosti a na farním facebooku. Zajištěn je i přenos Televizí Přerov, která je dostupná prostřednictvím kabelové sítě Nej.cz.

Přenos v neděli 20. prosince bude dostupný na odkazu:

https://youtu.be/4xy119YBsFw


Prosíme rozešlete tento odkaz svým rodičům, prarodičům případně dalším zájemcům, kteří mají k dispozici připojení k internetu a zařízení umožňující spuštění videa a nejlépe jim i telefonicky dejte vědět, jak mši svatou spustit.

Ti, kteří nemají možnost spustit přenos z našeho kostela, mohou využít přímého přenosu mše svaté v Televizi Noe v 10.30 nebo přenosu rádia Proglas v 9 hodin.

Děkujeme za spolupráci.

P. Mgr. Josef Rosenberg

Informace k mimořádným opatřením patným od 5. října 2020

Milí farníci,

na základě upřesňujícího pokynu o. arcibiskupa Jana k usnesení vlády č. 958 upravíme od pondělí 5. října fungování bohoslužeb v našich farnostech takto:

• počet účastníků bohoslužby je omezen na 100 lidí – do tohoto se nepočítají: kněží, jáhni, ministranti, lektoři, kantoři a varhaník.

Výuka náboženství bude probíhat podle stanoveného rozvrhu, protože „jde řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou.“
Ostatní farní aktivity, které pravidelně probíhají a překračují počet 10 účastníků uvnitř nebo 20 účastníků venku se ruší do doby, než situace opět dovolí jejich konání.

Věřím, že se nám podaří to společně zvládnout a, jak píše o. arcibiskup Jan, vezmeme tuto situaci jako příležitost ukázat, k čemu nás vede život podle evangelia.

V modlitbě zdraví a žehná
P. Josef Rosenberg

Svatovavřinecké hody v Přerově

9. srpna 2020 jsme společně oslavili patrocinium farního kostela sv. Vavřince.

Hlavní hodovou mši svatou celebroval P. Petr Káňa, který je v současné době kaplanem na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a strávil v Přerově rok své jáhenské služby.

Fotografie z hlavní hodové mše svaté si můžete prohlédnout zde.

Biskupové na plenárním zasedání zvolili nové vedení ČBK

Čeští a moravští biskupové se setkali v úterý 28. dubna 2020 na 122. plenárním zasedání ČBK v Olomouci, které trvalo pouze jeden den, a to při zachování všech opatření nařízených Vládou ČR pro zamezení šíření Covid-19. Hlavním bodem jednání byla volba nového vedení ČBK.

Jednání se účastní i apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo. Jak bývá zvykem, předseda ČBK, kardinál Dominik Duka přítomné informoval o dění ve společnosti a v církvi v době koronovirové pandemie, dnes naposledy ze své pozice předsedy biskupské konference, kterou zastával po dobu dvou volebních období, celkem deseti let, což je maximum pro vykonávání této funkce.

Hlavním bodem jednání plenárního zasedání byla volba nového vedení České biskupské konference:

Novým předsedou byl zvolen arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Arcibiskup Graubner působil jako předseda ČBK v letech 2000 – 2010 a místopředsedou ČBK byl poslední dvě volební období.

Za místopředsedu členové ČBK zvolili královéhradeckého biskupa Jana Vokála.

Novými členy stálé rady ČBK byli zvoleni litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David.

Nové vedení ČBK se svých funkcí ujme k 1. květnu 2020.

Převzato z Církev.cz